Főoldal » Archív » Évekig pénzforrásként használta, majd leitatta, hogy még több pénzt vegyen el tőle

A Mis­kol­ci  Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 31 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te, lopás bűn­tet­te és csa­lás bűn­tet­te miatt.

 A férfi 2014. év ele­jé­től 2015. év végé­ig havi, két­ha­vi rend­sze­res­ség­gel össze­sen 540 000 forin­tot vett köl­csön isme­rő­sé­től, azzal hite­get­ve őt, hogy a pénzt a követ­ke­ző év ele­jén vissza­ad­ja, azon­ban ez állt szán­dé­ká­ban.

 A férfi 2015. decem­ber máso­dik felé­ben fel­ke­res­te mis­kol­ci laká­sá­ban ugyan­ezt az isme­rő­sét, őt  folya­ma­to­san pálin­ká­val itat­ta, amíg az leré­sze­ge­dett, és ekkor a szek­rény­ből 560 000 forint össze­gű kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A férfi 2016. év decem­ber végén is meg­je­lent isme­rő­sé­nél, és annak figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, a lakás helyi­sé­ge­i­ből kész­pénzt, Erzsébet-utalványt és egy dik­ta­font tulaj­do­ní­tott el, össze­sen 85 000 forint összeg­ben, vala­mint isme­rő­se bank­kár­tyá­ját is elvit­te. A bank­kár­tyá­val a követ­ke­ző napok­ban üzle­tek­ben vásá­rolt, és bank­au­to­ma­tá­ból pénzt vett fel, össze­sen 70 580 forint össze­gű kárt okoz­va.

 Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.