Főoldal » Hírek » Évekig tartott a volt szerető becsapása, majd zsarolása – a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te és jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 50 éves kapos­vá­ri férfi ellen, aki hosszú időn keresz­tül kita­lált tör­té­ne­tek­kel kért pénzt nő isme­rő­sé­től, majd később zsa­rol­ta is a pénz­szer­zés érde­ké­ben.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lott 2012-ben ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel egy üzle­ti vál­lal­ko­zás során, aki­vel bizal­mi viszonyt ala­kí­tott ki.

A férfi rövi­de­sen elvesz­tet­te az üzlet­be fek­te­tett pén­zét, ezért új céget hozott létre, amely­nek ala­pí­tá­sá­hoz 1,5 mil­lió forin­tot kért a sér­tet­től azzal, hogy ő „csen­des­társ” lesz.

A vád­lott jog­ta­lan pénz­szer­zés cél­já­ból pár hónap múlva meg­ke­res­te a sér­tet­tet és valót­la­nul azt adta elő a nőnek, hogy a cégük egy olyan kül­föl­di sze­méllyel íra­tott pályá­za­tot, aki köz­ben bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ezért fejen­ként 10 mil­lió forin­tot kell fizet­ni­ük. A sér­tett bízott a vád­lott­ban, ezért meg­ta­ka­rí­tá­sa­i­ból és banki köl­csö­nök­ből 7,5 mil­lió forint kész­pénzt adott át neki, majd a vád­lott fel­aján­lot­ta, hogy a mara­dék részt meg­elő­le­ge­zi, amit úgy fog tör­lesz­te­ni, hogy lakást bérel részé­re Kapos­vá­ron. A sér­tett ezt elfo­gad­ta, így 2015 és 2019 között fizet­te a férfi lak­ha­tá­sát.

A vád­lott­nak nem volt elég a kicsalt több mil­lió forint, hanem a kita­lált tör­té­ne­tet tovább fűzte, 2018-ban azzal az indok­kal zsa­rolt ki újabb össze­ge­ket a nőtől, hogy a pályá­zat­írót kien­ged­ték a bör­tön­ből és új éle­tet akar kez­de­ni, ezért kell a sér­tett­nek is továb­bi 10 mil­lió forin­tot fizet­nie, mert ha nem, a behaj­tók bán­ta­ni fog­ják csa­lád­ját.

A meg­fé­lem­lí­tett nő elhit­te a csa­lárd férfi állí­tá­sa­it, újabb és újabb pénz­össze­ge­ket adott át részé­re, amíg 2019 nya­rán meg nem győ­ző­dött arról, hogy becsap­ta.

A vád­lott közel 26 és fél mil­lió forint­tal káro­sí­tot­ta meg a sér­tet­tet.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­rés ese­té­re 6 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben.