Főoldal » Hírek » Évekig zsarolták és megtévesztették - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A bűncselekmény-sorozat elkö­ve­tői kez­det­ben fenye­ge­tés­sel zsa­rol­ták a fér­fit, később külön­fé­le tör­té­ne­tek­kel csal­tak ki tőle pénzt. Több­ször műtét­re, orvo­si keze­lé­sek­re hivat­koz­va tévesz­tet­ték meg, de volt, hogy elhi­tet­ték vele, az egyik nő gye­re­ket vár tőle. Az ügy­nek 8 vád­lott­ja van – 3 férfi és 5 nő.

A vád­irat sze­rint a 34 éves férfi 2017. évtől kezd­ve a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, őt a 64 éves férfi a kereszt­fi­á­vá is fogad­ta és a vég­ren­de­le­té­be is bevet­te. A vád­lott fel­is­mer­te, hogy a tehe­tős vál­lal­ko­zó, jó anya­gi körül­mé­nyek között élő sér­tett befo­lyá­sol­ha­tó, mani­pu­lál­ha­tó, és ezt kihasz­nál­va, 2018. évtől kez­dő­dő­en a sér­tett sérel­mé­re egye­dül, vagy tár­sa­i­val együtt, előre meg­ter­vez­ve zsa­ro­lá­so­kat, csa­lá­so­kat köve­tett el. A vád­lott és tár­sai ele­in­te fenye­ge­tés­sel, féle­lem­kel­tés­sel sze­rez­ték meg a sér­tett pén­zét, később külön­fé­le tör­té­ne­tek­kel csal­tak ki pénzt tőle.

A 34 éves vád­lott 2019. évben elér­te, hogy a sér­tett­hez köl­töz­zön, innen­től kezd­ve ellen­őriz­te, folya­ma­tos fel­ügye­let alatt tar­tot­ta a fér­fit. Volt olyan, hogy a férfi elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy a lánya autó­bal­ese­tet szen­ve­dett, és az orvo­si keze­lés­re 4 mil­lió forin­tot kért tőle. Más eset­ben egy férfi tár­sá­val össze­játsz­va, azzal fenye­get­ték a sér­tet­tet - 6 mil­lió forin­tot köve­tel­ve -, hogy fel­je­len­tik őt egy férfi meg­ve­re­té­sé­ért, aki súlyos sérü­lé­sek­kel fek­szik kór­ház­ban. Megint más eset­ben - egy női tár­sá­val - komp­ro­mit­tá­ló képek­kel kap­cso­lat­ban zsa­rol­ták a fér­fit, 3 mil­lió forinttal.

Az egyik nő 2019. novem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg a sér­tet­tel, aki­vel elhi­tet­te, hogy pár­kap­cso­la­tot akar vele, azzal hite­get­te, hogy oda­köl­tö­zik hozzá, majd azt állí­tot­ta, hogy gye­re­ket vár tőle. A nő szán­dé­ka végig csak az volt, hogy pénzt és érték­tár­gya­kat sze­rez­zen meg a sér­tet­től. Ennek során volt, hogy kis­fia állí­tó­la­gos szív­mű­tét­je miatt 1,3 mil­lió forin­tot csalt ki tőle. Emel­lett gyé­mánt­gyű­rű­ket vete­tett magá­nak a fér­fi­val 1,5 mil­lió forint érték­ben, majd elhi­tet­te vele, hogy veszé­lyez­te­tett ter­hes, ezzel az tör­té­net­tel 1 mil­lió forin­tot szer­zett meg tőle. Később a sér­tett több mint 10 mil­lió forint érté­kű gép­ko­csi­ját a saját nevé­re íratta.

2021. évben másik két nő - a 34 éves vád­lot­tal és még egy férfi társ­sal össze­játsz­va – csak­nem 4 mil­lió forin­tot csalt ki a sér­tet­től. Egyi­kük pár­kap­cso­la­tot szín­lelt, majd az édes­any­ja állí­tó­la­gos műtét­jé­re pénzt kért tőle. A pénz átvé­te­lé­hez - a tör­té­ne­tet hite­les­sé­gét erő­sít­ve – a másik nő egy buda­pes­ti kór­ház­nál fehér köpeny­be öltöz­ve elját­szot­ta az orvos szerepét.

Az elfo­gá­suk előt­ti utol­só alka­lom­mal, 2021. május­ban ugyan­az a nő, aki már koráb­ban elhi­tet­te a sér­tet­tel, hogy gye­re­ket vár tőle, ter­hes­sé­gi komp­li­ká­ció miat­ti sür­gős orvo­si keze­lés­re hivat­koz­va kért több száz­ezer forin­tot a fér­fi­től. A hite­les­ség miatt a nő házi kön­tös­be öltöz­ve várta a sér­tet­tet az egyik fővá­ro­si kór­ház előtt, majd más­nap egy női tár­sá­val, az „álor­vos­sal” együtt várta a fér­fit, hogy a kicsalt pénzt átad­ja nekik.

A Buda­pes­ti IV. és XV. kerü­le­ti Ügyész­ség 8 sze­méllyel szem­ben emelt vádat zsa­ro­lás bűn­tet­te, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­tün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tést kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó - a nyo­mo­zás egy koráb­bi sza­ka­szá­ban - kiadott köz­le­mé­nye vide­ó­val itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negy-ev-alatt-tobb-mint-szazmillioval-karositottak