Főoldal » Archív » Évértékelő a Csongrád Megyei Főügyészségen

A 2016-os év tapasz­ta­la­ta­i­ról és kihí­vá­sa­i­ról tar­tott a teg­na­pi napon évér­té­ke­lőt a Csong­rád Megyei Főügyész­ség Dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész helyet­tes jelen­lé­té­ben.

Dr. Kopasz Zsolt főügyész kiemel­te, hogy a főügyész­ség műkö­dé­sé­nek tár­gyi fel­té­te­lei, így min­de­nek­előtt az ügyész­sé­gek elhe­lye­zé­si körül­mé­nyei meg­fe­le­lő­ek, ezek közül is kieme­len­dő­ek a 2016-os év végén átadott és a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zó ügyé­szi cso­port­já­nak is helyt adó Gyer­tyá­mos utcai épü­let 21. szá­za­di körül­mé­nyei. A főügyész kiemel­te, hogy a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek szak­mai műkö­dé­sé­hez szük­sé­ges sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lek kivá­ló­ak. Az ügyész­ség mun­ka­tár­sai tör­vé­nye­sen, szak­sze­rű­en, a rájuk vonat­ko­zó eljá­rás­jo­gi határ­idők betar­tá­sá­val, magas szak­mai szín­vo­na­lon lát­ták el fel­ada­tu­kat.

Dr. Törő Sán­dor főügyész­he­lyet­tes a bün­te­tő jogi szak­ág tekin­te­té­ben kiemel­te, hogy az orszá­gos ten­den­ci­ák­nak meg­fe­le­lő­en a megyé­ben is csök­kent az ismert­té vált bűn­cse­lek­mé­nyek száma, ame­lyet a megyé­ben spe­ci­á­li­san és idő­sza­ko­san ellen­sú­lyo­zott az, hogy a tava­lyi év első felé­ben a mig­rá­ci­ós vál­ság­hely­zet­tel össze­füg­gő bün­te­tő eljá­rá­sok száma meg­ha­lad­ta a két­ez­ret. Kieme­lés­re került töb­bek között az is, hogy két eset­ben is nem­zet­kö­zi nyo­mo­zó cso­por­tot vezet­nek a megye ügyé­szei egy pros­ti­tú­ci­ós és egy ember­csem­pé­szet­tel kap­cso­la­tos bűn­szer­ve­zet ügyé­ben. Meg­em­lí­tet­te továb­bá, hogy a tava­lyi évben olyan köz­ér­dek­lő­dés­re szá­mot tartó ügy­ben is vád­eme­lés és az első fokú bíró­sá­gi hatá­ro­za­tok tük­ré­ben ered­mé­nyes vád­kép­vi­se­let tör­tént, mint a ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­te, a tömeg­za­var­gás részt­ve­vő­je­ként elkö­ve­tett határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint a 105 mig­ráns sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rá­sok.

Dr. Her­bel Krisz­ti­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes hang­sú­lyoz­ta, hogy a 2015-ös kiemel­ke­dő ügy­ér­ke­zés­hez képest csök­kent az ügyek száma, ami első­sor­ban a magán­jo­gi terü­le­ten, a civil szer­ve­zet­tek­kel kap­cso­la­tos bíró­sá­gi meg­ke­re­sé­sek vissza­esé­sé­nek köszön­he­tő. A köz­jo­gi tevé­keny­ség­hez tar­to­zó másik két terü­le­ten, a bün­te­tés­vég­re­haj­tás­sal és a sza­bály­sér­té­sek­kel kap­cso­la­tos ügy­ér­ke­zés is csök­kent, de jóval kisebb mér­ték­ben. Az ügy­szám­csök­ke­nés­sel ellen­tét­ben ugyan­ak­kor a kiemelt, neve­sí­tett ügyé­szi intéz­ke­dé­sek száma ará­nya­i­ban nőtt. A köz­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­ge kere­té­ben folya­ma­to­san vizs­gál­ta továb­bá a kör­nye­zet­vé­de­lem köré­ben a bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re vonás mel­lett vagy annak hiá­nyá­ban más ható­sá­gi eljá­rá­sok kez­de­mé­nye­zé­sé­nek lehe­tő­sé­gét, foko­zott figyel­met for­dí­tott a kis­ko­rú­ak joga­i­nak és érde­ke­i­nek védel­mé­re, amely­re a gyer­mek­vé­del­mi jel­ző­rend­sze­ri tag­ság is köte­le­zi. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a fogyasz­tó­vé­de­lem köré­ben a fogyasz­tó­vé­del­mi ható­sá­gi hatá­ro­za­tok tör­vé­nyes­sé­gét is ellen­őriz­te, a szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len­sé­ge miatt jel­zés­sel éltek az ügyé­szek, illet­ve bün­te­tő eljá­rást is kez­de­mé­nyez­tek töb­bek között.