Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészségen

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség és a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2019. ápri­lis 2-án érté­kel­te a 2018. évi tevé­keny­sé­get. Az érte­kez­le­ten részt vett Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyettes.

Dr. Pocsai Edit főügyész beszá­mo­ló­já­ban első­ként utalt arra, hogy a megyé­ben a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma az elmúlt évek­hez hason­ló­an tovább csök­kent, annak mér­té­ke meg­ha­lad­ta az orszá­gos átlagot.

Ezt köve­tő­en a 2018. júli­us 1-én hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény tük­ré­ben rész­le­te­sen ele­mez­te a nyo­mo­zás felügyelet/irányítás köré­ben tett érde­mi ügyé­szi intéz­ke­dé­sek szá­má­nak és ered­mé­nyes­sé­gé­nek alakulását.

Utalt arra is, hogy a megye ügyé­szei a nyo­mo­zás érde­mi lezá­rá­sát köve­tő­en az orszá­gos átlag­nál nagyobb arány­ban dol­goz­tak fel a nyo­mo­zás meg­szün­te­tés­re irá­nyu­ló, illet­ve a vád­ja­vas­la­tot. Kifej­tet­te, hogy a megye szer­ve­ze­ti egy­sé­gei 2018-ban is kiemelt figyel­met for­dí­tot­tak a bíró­sá­gi eljá­rást gyor­sí­tó jog­in­téz­mé­nyek alkal­ma­zá­sá­ra. E kör­ben elmond­ta, hogy az elmúlt év máso­dik felé­ben a bíró­sá­gok elő­ké­szí­tő ülé­se­in 120 vád­lott tett beis­me­rő val­lo­mást és mon­dott le a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, közü­lük a bíró­ság 119-nek fogad­ta el e nyi­lat­ko­za­tát és hozott az ügy­ben íté­le­tet, így mind­össze egy alka­lom­mal kel­lett meg­je­len­ni­ük a bíróságon.

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zást érin­tő­en beszá­molt arról, hogy 2018-ban az érin­tett ügyé­szek által lefoly­ta­tott nyo­mo­zá­sok száma az előző évi felé­re csök­kent. Ezt köve­tő­en hang­sú­lyoz­ta, hogy a megye vád­ered­mé­nyes­sé­ge követ­ke­ze­te­sen jó, Hajdú-Bihar megye a muta­tói alap­ján az orszá­gos 5-6. helyen áll.

A köz­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gé­nek érté­ke­lé­se során dr. Tóth Éva főügyész­he­lyet­tes tájé­koz­ta­tást adott arról, hogy 2018-ban a köz­ér­dek­vé­del­mi, a tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si, a sza­bály­sér­té­si szak­te­rü­le­ten az ügy­ér­ke­zés tovább csök­kent, míg a büntetés-végrehajtási, tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti és jog­vé­del­mi tevé­keny­ség sta­tisz­ti­kai muta­tói növe­ked­tek, ame­lyek az elő­ál­lí­tó helyi­sé­gek vizs­gá­la­tá­nak, vala­mint a fogva tar­tot­tak meg­hall­ga­tá­sá­nak nagyobb szá­má­ból adódtak.

A magán­jo­gi tár­gyú ügy­ér­ke­zés­ben mini­má­lis csök­ke­nés volt tapasz­tal­ha­tó, azon­ban e szak­te­rü­le­ten jelen­tős volt az ügyé­szi saját kez­de­mé­nye­zé­sen ala­pu­ló intézkedés.

A szak­ág ügyé­szei 2018-ban tovább növel­ték az ún. per­el­há­rí­tó kez­de­mé­nye­zé­sek és civil fel­szó­lí­tá­sok szá­mát is.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek elmúlt évi tevé­keny­sé­gét követ­ke­ze­te­sen szak­sze­rű­nek és idő­sze­rű­nek érté­kel­te, továb­bá meg­kö­szön­te a megye 2018. évi ered­mé­nyes mun­ká­ját. Hoz­zá­szó­lá­sá­ban utalt arra, hogy az ügyész­ség­nek a továb­bi­ak­ban mind a bün­te­tő­jo­gi, mind a köz­jo­gi szak­ág­ban a hatály­ba lépett új tör­vé­nyek jog­in­téz­mé­nye­i­nek, eljá­rá­si for­má­i­nak a gya­kor­lat­ban tör­té­nő minél szé­le­sebb körű és szak­sze­rű alkal­ma­zá­sá­ra kell törekednie.