Főoldal » Archív » Évértékelő értekezlet a Nógrád Megyei Főügyészségen

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2017. már­ci­us 10-én érté­kel­te a 2016. évi tevé­keny­sé­gét. Az érte­kez­le­tet meg­tisz­tel­te jelen­lé­té­vel dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes is.

Dr. Bóna Gyula főügyész a köszön­tő­je után érté­kel­te az ügyész­ség sze­mély­ügyi hely­ze­tét, kiemel­ve, hogy a hason­ló mére­tű megyék ügyész­sé­ge­i­hez képest ala­cso­nyabb lét­szám­mal működ­nek szer­ve­ze­ti egy­sé­ge­ink, ennek elle­né­re magas szín­vo­na­lon és idő­sze­rű­en vég­zik fel­ada­ta­i­kat, emel­lett mun­ka­tár­sa­ink szá­mos szak­mai és tudo­má­nyos sikert is elér­tek.

A bün­te­tő­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét Szi­li­né dr. Séber Anita bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes, míg a köz­jo­gi szak­ág elmúlt évben vég­zett mun­ká­ját dr. Nagy Zsu­zsan­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te.

Szi­li­né dr. Séber Anita beszá­mo­ló­já­ban ele­mez­te a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek és elkö­ve­tők szá­má­nak, a bűnö­zés struk­tú­rá­já­nak elmúlt évben tapasz­talt vál­to­zá­sa­it, az ügyé­szi intéz­ke­dé­sek szá­má­nak, ered­mé­nyes­sé­gé­nek ala­ku­lá­sát, a vád­ha­tó­sá­gi, továb­bá az ügyész­sé­gi nyo­mo­zás terü­le­tén kifej­tett tevé­keny­sé­get. Kitért az ügyé­szi ügy­fel­dol­go­zás idő­sze­rű­sé­gé­nek kér­dé­sé­re, hang­sú­lyoz­ta, hogy vala­mennyi bün­te­tő­ügyet sike­rült a tör­vé­nyes határ­idő­ben fel­dol­goz­ni, így a bün­te­tő­el­já­rá­sok elhú­zó­dá­sa tovább­ra sem róha­tó az ügyész­sé­gek ter­hé­re. Külön ismer­tet­te a köz­ér­dek­lő­dés­re szá­mot tartó ügye­ket. Kiemel­te továb­bá, hogy a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek vád­ered­mé­nyes­sé­ge 2016-ban is meg­ha­lad­ta az orszá­gos átla­got.

Dr. Nagy Zsu­zsan­na a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si tevé­keny­sé­gé­ről, vala­mint a magán­jo­gi terü­le­tet érin­tő fel­ada­tok­ról szólt rész­le­te­seb­ben. Kitért a büntetés-végrehajtással össze­füg­gő szer­te­ága­zó tevé­keny­sé­gek ismer­te­té­sé­re, továb­bá kiemel­te a gyermek- és ifjú­ság­vé­de­lem­mel kap­cso­la­tos ügyé­szi fel­ada­tok fon­tos­sá­gát is. Végül ismer­tet­te a mig­rá­ció kap­csán a köz­jo­gi szak­ág­ra háru­ló fel­ada­to­kat, majd meg­ha­tá­roz­ta a 2017. évi cél­ki­tű­zé­se­ket.

A beszá­mo­ló­kat köve­tő­en dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes a megye ügyé­szi szer­ve­i­nek mun­ká­ját érté­kel­ve elmond­ta, hogy azt kiegyen­sú­lyo­zott jog­al­kal­ma­zói tevé­keny­ség jel­le­mez­te, mely egy­szer­re volt idő­sze­rű és szak­sze­rű is, ame­lyért köszö­ne­tét fejez­te ki.