Főoldal » Archív » Évértékelő értekezlet a Pest Megyei Főügyészségen

A Pest Megyei Főügyész­ség 2017. már­ci­us 22. nap­ján érté­kel­te az elmúlt év szak­mai tevé­keny­sé­gét. Mivel az érte­kez­le­ten a megye vala­mennyi ügyé­sze részt vett, a ren­dez­vény a Kúria dísz­ter­mé­ben került meg­ren­de­zés­re.

Az érte­kez­le­ten dr. Belo­vics Ervin, a leg­főbb ügyész bün­te­tő­jo­gi helyet­te­se magas szín­vo­na­lú­nak érté­kel­te a Pest megyei ügyé­szi szer­vek mun­ká­ját. Az ügyé­szek a tör­vé­nyes határ­idők tar­tá­sá­val, a bün­te­tő­el­já­rást gyor­sí­tó intéz­mé­nyek haté­kony alkal­ma­zá­sá­val, kima­gas­ló vád­ered­mé­nyes­ség­gel lát­ták el fel­ada­ta­i­kat az elmúlt év folya­mán.

Dr. Szabó Ferenc főügyész beszá­molt arról, hogy 2017. janu­ár 1-én tel­je­sen új ügyész­ség­ként jött létre a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség, így Pest megyé­ben immár 15 ügyé­szi szer­ve­ze­ti egy­ség műkö­dik. A főügyész kiemel­te, hogy jelen­tős inf­ra­struk­tu­rá­lis beru­há­zá­sok tör­tén­tek és tör­tén­nek az ügyész­sé­gek elhe­lye­zé­se terén. Ez nem­csak az újon­nan lét­re­jött – és 2017. már­ci­us 3. nap­ján a leg­főbb ügyész jelen­lé­té­ben ünne­pé­lyes kere­tek között átadott – Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­sé­get érin­ti, hanem dina­mi­kus inno­vá­ció folyik és kör­vo­na­la­zó­dik Nagy­kát­án, Gödöl­lőn, Mono­ron és Vácott is.