Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség 2018. már­ci­us 7-én tar­tot­ta a 2017. évi tevé­keny­sé­gét érté­ke­lő érte­kez­le­tét, ame­lyet meg­tisz­telt a jelen­lé­té­vel Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr is.

Dr. Reszl Ildi­kó főügyész a köszön­tő­jé­ben kiemel­te, hogy az ügyé­szek magas szín­vo­na­lon vég­zik a fel­ada­ta­i­kat, ezen túl­me­nő­en nagy haté­kony­ság­gal alkal­maz­zák az eljá­rást gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­ket annak érde­ké­ben, hogy a bün­te­tő­el­já­rás a lehe­tő leg­ha­ma­rabb befe­je­ződ­jön. A főügyész úrnő rövi­den kitért a főügyész­ség sze­mély­ügyi és gaz­da­sá­gi helyzetére.

Hor­váth­né Dr. Varga Erzsé­bet főügyész­he­lyet­tes a bün­te­tő­jo­gi szak­ág tevé­keny­sé­gét érté­kel­ve elmond­ta, hogy a megyé­ben a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma, a fia­tal­ko­rú­ak elle­ni nyo­mo­zá­sok, ille­tő­leg a másod­fo­kú bíró­sá­gi eljá­rás­ban elbí­rált fel­leb­be­zé­sek száma kis mér­ték­ben csök­kent. Emel­ke­dett ugyan­ak­kor az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­sok száma, melyek­nek több, mint a felét hat­van napon belül fejez­te be az ügyész­ség. A főügyész­he­lyet­tes úrnő emlí­tet­te azt is, hogy a vád­ered­mé­nyes­sé­gi muta­tó az orszá­gos átlag felet­ti, továb­bá az idő­sze­rű­sé­gi muta­tók kiemel­ke­dő­ek, mivel vala­mennyi vád­ja­vas­lat­tal érke­zett ügy­ira­tot har­minc napon belül inté­zett el az ügyészség.

Hada­ró­né Dr. Izsá­ki Mari­ann köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes ismer­tet­te a cég­jo­gi tevé­keny­sé­get, és a magán­jo­gi tár­gyú ügyé­szi intéz­ke­dé­se­ket. A főügyész­he­lyet­tes úrnő beszá­molt a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­té­ről, vala­mint a két szak­ág közöt­ti együtt­mű­kö­dés­ről. A szak­ág vizs­gál­ta a gyer­mek­ott­ho­nok műkö­dé­sét, és a vál­lal­ko­zá­so­kat érin­tő­en a tisz­tes­ség­te­len álta­lá­nos szer­ző­dé­si kikötéseket.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész úr a hoz­zá­szó­lá­sá­ban elis­me­rés­ben része­sí­tet­te a kol­lé­gák tevé­keny­sé­gét. A leg­főbb ügyész úr kitért az újon­nan meg­je­le­nő bűnö­zés külön­bö­ző for­má­i­ra, amellyel szem­ben haté­kony ügyé­szi fel­lé­pés indo­kolt, továb­bá hang­sú­lyoz­ta azt is, hogy az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény szem­lé­let­vál­to­zást igé­nyel az ügyé­szek részé­ről az ered­mé­nyes mun­ka­vég­zés érdekében.