Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelőt tartott a Baranya Megyei Főügyészség

Összügy­é­szi érte­kez­le­tet tar­tott a Bara­nya Megyei Főügyész­ség 2018. már­ci­us 6-án a 2017. évi ügyé­szi tevé­keny­ség érté­ke­lé­se kap­csán. Az érte­kez­le­ten a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos is részt vett. 

Dr. Varga-Koritár György főügyész össze­fog­la­ló­já­ban kiemel­te, hogy Bara­nya megye ügyé­szi szer­vei 2017. évben is szak­sze­rű­en, tör­vé­nye­sen és haté­ko­nyan lát­ták el fel­ada­ta­i­kat. A főügyész hang­sú­lyoz­ta az ügyész­ség saj­tó­te­vé­keny­sé­gé­nek fon­tos­sá­gát, ered­mé­nyes­sé­gét, emel­lett kiemel­te az ügyész­ség társ­szer­vek­kel való jó kap­cso­la­tát. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek mun­ká­ját érté­kel­ve a főügyész elmond­ta, hogy Bara­nya megye ügyé­szei az elmúlt évben is magas szak­mai szín­vo­na­lon, szak­sze­rű­en és idő­sze­rű­en végez­ték mun­ká­ju­kat, ami­ért köszö­ne­tét fejez­te ki.

Dr. Pet­ré­te­i­né dr. Malom­so­ki Csil­la bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes az ügyész­sé­gi nyo­mo­zást, a nyomozás-felügyeleti és vád­ha­tó­sá­gi tevé­keny­sé­get érté­kel­te. Ennek kap­csán kiemel­te, hogy az elmúlt évben még nem volt jelen­tős vál­to­zás, azon­ban az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés beve­ze­té­se és az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény hatály­ba lépé­se a 2018-as év kiemelt fel­ada­tát jelen­ti majd. A főügyész­he­lyet­tes rámu­ta­tott továb­bá, hogy a megye ügyész­sé­gei a gyor­sí­tott eljá­rá­so­kat - a bíró­ság elé állí­tást, tár­gya­lás mel­lő­zést – tovább­ra is jelen­tős szám­ban alkal­maz­zák, a sta­tisz­ti­kák pedig azt mutat­ják, hogy a megye ügyé­szei 2017-ben is ered­mé­nyes és jó mun­kát végeztek. 

Dr. Szita Lász­ló köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes a köz­ér­dek­vé­del­mi szak­ág tör­vé­nyes­sé­gi ellen­őr­zé­si tevé­keny­sé­gét ismer­tet­ve beszá­molt a sza­bály­sér­té­si, kör­nye­zet­vé­del­mi tevé­keny­ség­hez, vala­mint a civil szer­ve­ze­tek­hez kap­cso­ló­dó ügyé­szi tevé­keny­ség­ről, a jogszabályváltozásokról.

A beszá­mo­ló­kat köve­tő­en dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes szin­tén érté­kel­te a Bara­nya megyei ügyész­sé­gek 2017. évi tel­je­sít­mé­nyét. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a megye ügyész­sé­ge­i­nek mun­ká­ját a múlt évben is a kiegyen­sú­lyo­zott jog­al­kal­ma­zói tevé­keny­ség, a szak­sze­rű­ség és az ered­mé­nyes­ség jellemezte.