Főoldal » Hírek » Evőeszközt használtak betöréshez - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik evő­esz­köz­zel befe­szí­tett abla­kon keresz­tül jutot­tak be a mun­kás­szál­ló szobájába. 

A vád­irat sze­rint két férfi 2021. május 22-én, egy tatai mun­kás­szál­lón a sér­tet­tet keres­ték, aki nem tar­tóz­ko­dott ott. A sér­tett föld­szin­ti szo­bá­já­nak abla­ka az udvar­ra nézett, ami be volt zárva. Az elkö­ve­tők meg­pró­bál­ták az abla­kot kéz­zel benyom­ni, de nem sike­rült. Az egyik férfi bement a szál­ló kony­há­já­ra, ahon­nan elho­zott egy fém- és egy faka­na­lat, ezzel a társa befe­szí­tet­te az abla­kot, ame­lyet együtt benyom­tak,  majd mind­ket­ten bemásztak.

A szo­bá­ban mind­ket­ten kutat­tak, a szek­rény tete­jé­ről egy doboz­ból  1 darab ezüst férfi nyak­lán­cot és 1140 eurót lop­tak. Az elkö­ve­té­si érték: 410.031 forint, a lopás­sal oko­zott kár nem térült meg.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len fér­fi­ak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.

A vide­ón az evő­esz­kö­zök kony­hai beszer­zé­se látható.