Főoldal » Hírek » Ez embercsempészéssel vádolt magyar férfi bíróság elé állításáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség szer­dán bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki három szír állam­pol­gárt szál­lí­tott a gép­ko­csi­já­val 2021. júni­us 4-én Szom­bat­hely köze­lé­ben a 87. számú főúton, ami­kor köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták és elfog­ták az uta­sa­i­val együtt.

A vád sze­rint a vád­lott elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott egy isme­ret­len sze­méllyel abban, hogy 500 euró elle­né­ben olyan embe­re­ket szál­lít a magyar-osztrák határ köze­lé­be, akik a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel jutot­tak be Magyar­or­szág területére.

A vád­lott a meg­bí­zó­já­tól kapott uta­sí­tá­so­kat követ­ve Duna­föld­vár tér­sé­gé­be ment 2021. júni­us 4-én reg­gel, ahol fel­vett három, Magyar­or­szág terü­le­tén enge­dély és úti­ok­mány nél­kül tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gárt a 6-os út mel­lett egy erdős részen.

A vád­lott ezt köve­tő­en a meg­bí­zó­ja által meg­ha­tá­ro­zott útvo­na­lon szál­lí­tot­ta a szír állam­pol­gá­ro­kat, úti­cél­juk Kőszeg tér­sé­ge volt.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek a vád­lot­tat, akit két év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, két évre eltil­tott a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint egy évre eltil­tott a köz­úti járművezetéstől.

Az íté­let jogerős.