Főoldal » Hírek » Ezúttal rablás miatt került rács mögé a visszaeső bűnöző

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 30 éves sal­gó­tar­já­ni fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki külö­nös vissza­eső­ként rabolt a megye­szék­he­lyen.

A 30 éves gya­nú­sí­tott 2020. szep­tem­ber 5-én, késő este, Sal­gó­tar­ján­ban az egyik élel­mi­szer­bolt mögöt­ti füves terü­le­ten oda­ment a sér­tett­hez, és mivel nem volt pénze, fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet a kész­pén­ze átadá­sá­ra. Miu­tán a sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben bán­tal­maz­ni kezd­te őt, 10-15 alka­lom­mal ütöt­te meg ököl­lel a fején és a véde­ke­zés­re fel­emelt kezén.

Ezután ismét köve­tel­ni kezd­te a sér­tett pén­zét, aki az elszen­ve­dett bán­tal­ma­zás miatt 14.000 forin­tot átadott. A férfi ekkor a zsák­má­nyolt pénz­zel együtt elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A gya­nú­sí­tott több­ször volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, leg­utóbb 2017 őszén sza­ba­dult az ugyan­csak rab­lás miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből. Jelen­leg is több bün­te­tő­el­já­rás folyik elle­ne, de sem a rend­őri nyo­mo­zá­sok, sem a koráb­bi vád­eme­lés, és a vele szem­ben kisza­bott eddi­gi sza­bad­ság­vesz­té­sek sem tar­tot­ták őt vissza az újabb erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság ezért az ügyé­szi állás­pon­tot min­den­ben oszt­va, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát.