Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fácán helyett vadásztársát lőtte meg - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy sport­va­dász férfi ellen fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt. A férfi fácán­va­dá­szat köz­ben célt téveszt­ve, söré­tes lőszer­rel vadász­tár­sá­ra lőtt. 

A vád­irat sze­rint a férfi sport­va­dász, vadász­tár­sa­ság tagja, jog­sze­rű­en tart söré­tes vadász­fegy­vert és hozzá tar­to­zó lőszereket.

Az elkö­ve­tő 2022. októ­be­ré­ben, dél­előtt, egyé­ni fácán­va­dá­sza­tot tar­tott bor­so­di tele­pü­lé­sek közöt­ti terü­le­ten, amely­re meg­hív­ta egy sport­va­dász tár­sát. Egy patak vona­lát követ­ve, egy­más­sal pár­hu­za­mo­san halad­tak bozó­tos, bok­ros terü­let két olda­lán, ami­kor egy fácán fel­szállt, a vád­lott a fegy­ve­ré­vel a fácán irá­nyá­ba lőtt, azon­ban a lövés a tőle 25 méter távol­ság­ban lévő vadász­tár­sát talál­ta el.

A lövés követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott a sér­tet­tet egy föld­út­ra kísér­te és tele­fo­non orvo­si segít­sé­get kértek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indítványozott.