Főoldal » Hírek » Fagyasztóládában szállították a drogot - vádemelés – VIDEÓVAL, FOTÓKKAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lot­tak között van két magyar kábítószer-kereskedő, egy hor­vát férfi, aki­től a kábí­tó­szert ren­del­ték, vala­mint egy olasz férfi, aki a dro­got szál­lí­tot­ta. Elfo­gá­suk során a nyo­mo­zók össze­sen csak­nem 17 kilo­gramm kábí­tó­szert talál­tak.

A vád sze­rint a kábí­tó­sze­re­ket a 47 éves férfi sze­rez­te be nagyobb téte­lek­ben, majd azok egy kisebb részét a III. kerü­le­ti laká­sán tárol­ta és érté­ke­sí­tet­te. A kábí­tó­sze­rek nagyobb részét azon­ban magyar társa XI. kerü­le­ti laká­sá­ra vitte, aki a kábí­tó­sze­re­ket csomagolta-adagolta és jel­lem­ző­en itt érté­ke­sí­tet­te, a bevé­tel túl­nyo­mó részét pedig átad­ta a 47 éves vádlott-társának. A vád sze­rint a 47 éves férfi a 2019. május 25. nap­ját meg­elő­ző hetek­ben 10 kilo­gramm mari­hu­á­nát ren­delt meg egy 27 éves hor­vát fér­fi­tól, aki egy isme­rő­sét, egy olasz fér­fit bízta meg azzal, hogy a meg­ren­delt kábí­tó­szert sofőr­ként, Német­or­szág­ból Magyar­or­szág­ra szál­lít­sa.

A 40 éves olasz férfi 2019. május 24-én egy német­or­szá­gi isme­rő­sé­től köl­csön vett egy kis­te­her­gép­ko­csit. A hor­vát férfi ezután a jármű rako­dó­te­ré­ben, egy fagyasz­tó­lá­dá­ban helyez­te el a leszál­lí­tan­dó mari­hu­á­nát.  A hor­vát férfi a kis­te­her­au­tót az út során sze­mély­gép­ko­csi­val kísér­te, így biz­to­sí­tot­ta a kábí­tó­szer szállítását.

Ezalatt a 47 éves magyar kábítószer-kereskedő a drog zavar­ta­lan átvé­te­le érde­ké­ben meg­kér­te egy isme­rő­sét, hogy rövid hasz­ná­lat­ra bocsás­sa ren­del­ke­zé­sé­re a Pomá­zon lévő autó­sze­re­lő műhe­lyét. A kül­föl­di vád­lot­tak Auszt­ri­án keresz­tül utaz­va, 2021. május 25-én az éjje­li órák­ban érkez­tek meg a pomá­zi autó­sze­re­lő műhely­hez, ahol a 47 éves magyar férfi a kábí­tó­sze­rek vétel­ára­ként 22.000 eurót adott át nekik.

A vád­lot­tak ezután meg­kezd­ték a fagyasz­tó­lá­dá­ban lévő – 48 darab váku­um­fó­li­á­zott, egyen­ként kb. 250 gramm töme­gű – mari­hu­á­na átpa­ko­lá­sát egy sport­tás­ká­ba, ami­kor a rend­őrök lecsap­tak rájuk, és a mint­egy 10 kilo­gramm töme­gű mari­hu­á­nát, vala­mint az annak vétel­ára­ként átvett pénzt lefog­lal­ták. Ugyan­eb­ben az idő­ben a rend­őrök a két magyar férfi III. kerü­le­ti, illet­ve XI. kerü­le­ti laká­sán is több kilo­gramm kábí­tó­szert (amfe­ta­mint, MDMA-tartalmú tab­let­tát, mari­hu­á­nát) találtak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amit a két magyar férfi jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re köve­tett el. 

A főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegyház- illet­ve bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vagyon­el­kob­zást, a két kül­föl­di vád­lot­tal szem­ben pedig Magyar­or­szág­ról kiuta­sí­tást is indít­vá­nyo­zott a vádiratban. 

Az ügy­ben kiadott koráb­bi rend­őr­sé­gi köz­le­mény és elfo­gás­ról készült videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-17-kilogramm-kabitoszert-vontak-ki-a