Főoldal » Hírek » Fahusánggal állta útját a tűzoltóknak - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő fahu­sáng­gal fenye­get­te meg a szü­lei égő lakó­épü­le­té­hez kiér­ke­ző tűz­ol­tó­kat, így aka­dá­lyoz­va meg őket abban, hogy a tűz oltá­sát meg­kezd­hes­sék. A tűz­ol­tók végül csak rend­őri segít­ség­gel tud­tak az épü­let­be bejutni.

A vád­irat sze­rint a kis­kun­maj­sai férfi szü­le­i­nek csa­lá­di házá­ban 2021. júli­us 29-én, dél­után, tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek között tűz kelet­ke­zett, ami miatt a kataszt­ró­fa­vé­de­lem­hez beje­len­tés érke­zett. A tűz­ol­tók hely­szín­re érke­zé­se­kor a lakó­ház­ból már füst áram­lott, ezért a tűz­ol­tó­au­tó­val az épü­let köz­vet­len köze­lé­ben áll­tak meg.

Az úttest szé­lén ekkor már ott állt a vád­lott, kezé­ben egy közel 1 méte­res fahu­sáng­gal. A ható­sá­gi jelen­lé­tet ész­lel­ve a férfi a husáng­gal a szer­ko­csi irá­nyá­ba több­ször ütő­moz­du­la­tot tett és köz­ben emelt han­gon, fenye­ge­tő­en közöl­te a hiva­tá­sos tűz­ol­tók­kal, hogy „nem kell tüzet olta­ni”, „itt nem kell csi­nál­ni sem­mit”. Ezután a férfi az égő lakó­épü­let­hez lépett és betör­te annak egyik ablakát.

A vád­lott agresszív fel­lé­pé­se a tűz­ol­tók­ban félel­met kel­tett, a kezé­ben lévő husáng miatt alap­pal tar­tot­tak attól, hogy fenye­ge­té­se­it bevált­ja és őket bán­tal­maz­za, ezért a kis­kun­ha­la­si rend­őrök­től segít­sé­get kér­tek. A tűz­ol­tók végül csak rend­őri biz­to­sí­tást köve­tő­en tud­ták a tüzet eloltani.

Az ügyész­ség a fér­fit hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.