Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Fák közé hajtottak az embercsempészek – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 19 éves sofőr 2023. szep­tem­ber 16-án a kora reg­ge­li órák­ban a 2. számú főúton egy román rend­szá­mú kis­te­her­gép­ko­csit veze­tett Szlo­vá­kia felé, ami­kor Bor­sos­be­rény kül­te­rü­le­tén rend­őri ellen­őr­zés alá akar­ták vonni. Annak érde­ké­ben, hogy azt kike­rül­je, a rend­őr­jár­őrök mel­lett elhaj­tott és a for­ga­lom­mal szem­ben haladt tovább Nagy­oro­szi irá­nyá­ba.

Ezt köve­tő­en egy kanyar­ban a koráb­bi 100-130 km/h-s sebes­ség­ről 30 km/h-ra las­sí­tott, majd tár­sá­val, egy 24 éves fér­fi­vel együtt kiug­rot­tak az autó­ból és az út mel­lett erdős terü­let felé futot­tak. A veze­tő nél­kül maradt jármű az erdős terü­let­re haj­tott és egy fának ütköz­ve állt meg. A cso­mag­tér ajta­ja ekkor kinyílt és az ott tar­tóz­ko­dó 16, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt, vala­mint a mene­kü­lő gya­nú­sí­tot­ta­kat is az idő­köz­ben oda­ér­ke­ző rend­őrök fel­tar­tóz­tat­ták.

A zsú­folt, ablak­ta­lan, sze­mély­szál­lí­tás­ra nem alkal­mas rak­tér­ben tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek­nek érvé­nyes úti­ok­má­nyuk nem volt, Magyar­or­szá­gon való jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­su­kat iga­zol­ni nem tud­ták, a szerb-magyar határ­tól Szlo­vá­ki­á­ba akar­tak eljut­ni.

A Nóg­rád Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt ren­delt el a két fér­fi­vel szem­ben nyo­mo­zást, az ügyész­ség pedig a ter­hel­tek jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben indít­vánnyal élt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja felé, aki az ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ért­ve elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­su­kat.