Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fakaróval ölt az utcán – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt és fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott egy férfi ellen, aki egy faka­ró­val támadt egy szá­má­ra isme­ret­len fér­fi­ra és kiol­tot­ta az életét. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vidé­ken élő férfi 2022. ápri­lis 20-án isme­rő­se­i­vel Buda­pest­re uta­zott azért, hogy a XXII. kerü­let­ben, a lom­ta­la­ní­tás kere­té­ben kihe­lye­zett lomok­ból tár­gya­kat gyűjt­se­nek maguknak.

A vád­lott és isme­rő­sei Buda­fo­kon, egy füves-fás terü­le­ten töl­töt­ték az éjsza­kát, majd más­nap is ezen a kör­nyé­ken tar­tóz­kod­tak és ott a lom­ta­la­ní­tás­ra kiké­szí­tett tár­gya­kat válo­gat­ták maguk­nak. A ter­helt dél­után szó­vál­tás­ba keve­re­dett a lomok iránt érdek­lő­dő sze­méllyel, a konf­lik­tus azon­ban meg­ma­radt szó­be­li­nek. A nap végén a vád­lott alko­holt fogyasz­tott, majd miu­tán isme­rő­sei éjfél körül lefe­küd­tek alud­ni, az ittas férfi bosszú­ál­ló han­gu­lat­ban elin­dult, és az útja során egy facse­me­te mel­lől magá­hoz vett egy jóko­ra, egy méter­nél is hosszabb faka­rót. Ezt köve­tő­en a Bar­tók Béla úton össze­ta­lál­ko­zott egy szá­má­ra isme­ret­len, szin­tén ittas álla­pot­ban lévő haj­lék­ta­lan fér­fi­val, akire rátá­madt és olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a faka­ró­val, hogy a meg­tá­ma­dott a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. Az elkö­ve­tő elvet­te a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, majd vissza­ment a tábor­he­lyé­re, ahol végül elaludt.

A buda­fo­ki rend­őrök rövid időn belül, még éjjel elfog­ták a fér­fit, aki előbb letar­tóz­ta­tás­ba, majd egy évvel később bűn­ügyi fel­ügye­let­be került. A vád­nak rész még, hogy a férfi a bűn­ügyi fel­ügye­let­ből meg­szö­kött és fel­szállt egy Szol­nok­ra tartó busz­ra, ame­lyet azon­ban a rend­őr­ség meg­ál­lí­tott és az elkö­ve­tőt elfogta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a jelen­leg ismét letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, kifosz­tás bűn­tet­té­vel, vala­mint fogoly­szö­kés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint ren­del­je el egy koráb­bi, 5 hóna­pos, fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.

A fotó­kon a Buda­fo­ki útnak egy sza­ka­sza lát­ha­tó, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált faka­ró, ami eltört és a facsemete.