Főoldal » Hírek » Fáklyaszerűen égett a belobbant gáz - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a gáz­sze­re­lő­vel szem­ben, aki egy tár­sas­há­zi lakás­ban az új gáz­ké­szü­lék besze­re­lé­se során elekt­ro­mos fűrésszel éppen a nyo­más alatt álló gáz­csö­vet vágta ketté, ami­kor egy szik­ra követ­kez­té­ben a fel­gyü­lem­lett gáz hatal­mas robaj­jal belob­bant és fák­lya­sze­rű­en égni kez­dett.

A vád­irat sze­rint a kerek­egy­há­zi férfi – az ügy vád­lott­ja – 2019 szep­tem­be­ré­ben egy kecs­ke­mé­ti tár­sas­há­zi lakás­ban műsza­ki ter­vek alap­ján a koráb­bi, kémény­be kötött gáz­ké­szü­lék lesze­re­lé­sét, vala­mint az új gáz­ké­szü­lék csat­la­ko­zá­si pont­ja­i­nak kiala­kí­tá­sát végez­te. A lakás­ban lévő mérő­óra utáni, ún. mért sza­kasz ekkor nem állt gáz­nyo­más alatt, mivel elő­ző­leg a gáz­szol­gál­ta­tó a koráb­bi gáz­órát műsza­ki hiba miatt lesze­rel­te, a gáz­cson­ko­kat golyós­csap­pal lezár­ta és leplom­bál­ta. Az átala­kí­tá­si terv csak ezt a sza­kaszt érin­tet­te, így a vád­lott a gáz­rend­szer mérő­óra előt­ti, tovább­ra is gáz­nyo­más alatt álló sza­ka­szá­hoz nem nyúl­ha­tott volna.

Ennek elle­né­re a vád­lott a gáz­óra helyé­nek kiala­kí­tá­sa során a gáz­nyo­más alatt lévő gáz­csö­vet egy elekt­ro­mos orr­fű­résszel elkezd­te ket­té­vág­ni. A műve­let során a veze­ték­ből a kony­ha lég­te­ré­be ára­mol­ni kez­dett a föld­gáz. Ami­kor a vád­lott már szin­te ket­té­vág­ta a csö­vet, a fűrész által kel­tett szik­ra követ­kez­té­ben a kiáram­ló és a mennye­zet alatt fel­gyü­lem­lett gáz rob­ba­nás­sze­rű hang és lökés­hul­lám kísé­re­té­ben belob­bant, majd fák­lya­sze­rű­en égni kez­dett. Ekkor az ott­la­kó nő kisza­ladt a lakás­ból és egy arra járó autóst leint­ve segít­sé­get kért. Eköz­ben a vád­lott siker­te­le­nül, de meg­pró­bál­ta maga is elol­ta­ni a tüzet, miköz­ben a kar­ján és az arcán másod­fo­kú égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A tűz­ben a beren­de­zé­si tár­gyak meg­ol­vad­tak, a hőtől elszí­ne­ződ­tek, a csil­lár lesza­kadt, a kony­ha­ab­lak meg­gyul­ladt és az üvege kitört. Az abla­kon kiáram­ló és magas­ba törő tűz a fel­sőbb laká­sok­ra, továb­bá a lép­cső­há­zon keresz­tül a szom­szé­dos laká­sok­ba is átter­jedt volna. A lán­go­kat végül a kiér­ke­ző tűz­ol­tók fékez­ték meg. A tűz követ­kez­té­ben égés­ter­mé­kek, füst, korom és toxi­kus égés­gá­zok áram­lot­tak a lép­cső­ház lég­te­ré­be, amely veszé­lyez­tet­te az ott­la­kó­kat.

Az ügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan köz­ve­szély oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.