Főoldal » Hírek » Falfirkákkal rongálta meg a városházát - fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 48 éves férfi egy­mást köve­tő­en, több alka­lom­mal fes­tett fal­fir­ká­kat a Győr mel­let­ti kis­vá­ros város­há­zá­ra.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 48 éves férfi 2022 júni­u­sá­ban egy Győr mel­let­ti kis­vá­ros város­há­zá­nak hom­lok­za­tá­ra, szin­te az egész fal­fe­lü­let­re, feke­te fes­ték­szó­ró spray-vel fenye­ge­tő és obsz­cén üze­ne­tet fújt, melyek alkal­ma­sak vol­tak a város­há­za több dol­go­zó­ja becsü­le­té­nek csor­bí­tá­sá­ra is. A rend­őrök már a követ­ke­ző nap elfog­ták, és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, aki el is ismer­te a cse­lek­ményt.

Ezt köve­tő­en, har­mad­nap a férfi ismét vissza­tért a hely­szín­re, és újra nagy felü­le­ten fenye­ge­tő üze­ne­te­ket és obsz­cén ábrá­kat fújt fel a falra, vala­mint a Járá­si Hiva­tal szom­szé­dos épü­le­té­re is fenye­ge­tő, szi­dal­ma­zó üze­ne­te­ket fes­tett. Végül a vád­lott két hét múlva még egy alka­lom­mal ismé­tel­ten nagy ter­je­del­mű fel­ira­to­kat fes­te­tett a város­há­za falá­ra, ami után ismé­tel­ten elfog­ták.

A férfi cse­lek­mé­nyé­vel több mint 3 mil­lió forint kárt oko­zott.

A Győri Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen minő­sí­tett ron­gá­lás és becsü­let­sér­tés miatt emelt vádat, mely cse­lek­mé­nyért a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel négy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.