Főoldal » Hírek » Falfirkálók ellen emelt vádat az ügyészség - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik több, a Bala­ton­hoz közel eső tele­pü­lé­sen össze­sen 11 graf­fi­tit helyez­tek el vál­to­za­tos hely­szí­ne­ken.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lot­tak, hol közö­sen, hol a fia­ta­labb férfi egye­dül, 2018 tava­sza és 2020 ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban kife­je­zet­ten azért utaz­tak a Bala­ton­hoz, hogy fal­fir­ká­kat készít­se­nek.

A fér­fi­ak a graf­fitik fel­fú­já­sá­nál job­bá­ra saját „művész­ne­ve­i­ket” hasz­nál­ták, ami az alko­tók azo­no­sí­tá­sát meg­könnyí­tet­te, illet­ve egyi­kük gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa során tele­fon­já­ban az összes fel­irat­ról fény­ké­pe­ket is talál­tak a rend­őrök.

A vád­lot­tak össze­fir­kál­tak vas­úti kocsit, út men­tén lévő zaj­vé­dő fala­kat, köz­épü­le­te­ket (isko­la, böl­cső­de, műve­lő­dé­si ház), híd­főt, víz­mű­vet, kerí­tést, de még egy áru­há­zi par­ko­ló­ban leál­lí­tott autót is.

A ter­hel­tek cse­lek­mé­nyük­kel összes­sé­gé­ben több mint 1,2 mil­lió forint kárt okoz­tak.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a fér­fi­ak­kal szem­ben.

A szer­kesz­tett képen a graf­fitik rész­le­tei lát­ha­tók.