Főoldal » Hírek » Falfirkával okozott kárt a fiatalkorú - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség közleménye

A több­rend­be­li ron­gá­lás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú­val szem­ben, aki fal­fir­ka elhe­lye­zé­sé­vel oko­zott kárt a sértetteknek.

A vád­irat sze­rint a fiú 2020. július-szeptember között Tata­bá­nyán öt sér­tett­nek oko­zott kárt úgy, hogy fes­ték­fú­jó spray-vel az álta­la hasz­nált, külön jelen­tés­sel nem bíró ’SAEZ’ tag-et helyez­te el külön­bö­ző fal­fe­lü­le­te­ken, így önkor­mány­za­ti épü­le­te­ken, alul­já­ró­ban, garázs és tár­sas­ház falán. 

A megyei önkor­mány­zat­nak 22.940 forint, a tata­bá­nyai önkor­mány­zat­nak négy­szer össze­sen 82.800 forint, három továb­bi sér­tett­nek  12.500 - 17.300 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő elkö­ve­tőt bocsás­sa pró­bá­ra, álla­pít­sa meg, hogy a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, vala­mint köte­lez­ze arra, hogy három sér­tett épü­le­te­in elhe­lye­zett fal­fir­ká­kat távo­lít­sa el.