Főoldal » Hírek » Közvetítői eljárásban térítették meg a falfirkával okozott kárt – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ron­gá­lás bűn­tet­te miat­ta Tatai Járá­si Ügyész­ség az eljá­rást meg­szün­tet­te azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik a fal­fir­ká­lás­sal oko­zott kárt köz­ve­tí­tői eljá­rás­ban térí­tet­ték meg. 

A tény­ál­lás sze­rint a két férfi 2023. ápri­lis 28-án, este, egy tatai épü­let falá­ra piros színű fes­ték­kel, vala­mint kék színű filc­tol­lal külön­bö­ző szö­ve­get fes­tett. Az elkö­ve­tő­ket cse­lek­mé­nyük köz­ben tet­ten érték, akik 943.262 forint kárt okoz­tak a sértettnek.

Az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték. Az ügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bűn­cse­lek­mény követ­kez­mé­nye­i­nek jóvá­té­te­le vár­ha­tó, ezért a bün­te­tő­el­já­rást hat hóna­pi idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te a köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa céljából.

Az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­ménnyel a sér­tett­nek oko­zott sérel­met fejen­ként 472.000 forint meg­fi­ze­té­sé­vel és bocsá­nat­ké­rés­sel jóvá­tet­ték, ezért az ügyész­ség az eljá­rást megszüntette.

A fény­ké­pe­ken az épü­let falá­ra fes­tett piros és kék színű fal­fir­kák láthatóak.