Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Falon keresztül dézsmálták meg a páncélszekrényt – videóval és fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy geor­giai fér­fi­val szem­ben, aki tár­sa­i­val együtt közel 46 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurót zsákmányolt.

A vád­irat sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó geor­giai férfi és tár­sai 2023. feb­ru­ár 13-ára vir­ra­dó­an betör­tek egy XI. kerü­le­ti tár­sas­ház­ba, majd a pince falát meg­bont­va hoz­zá­fér­tek a szom­szé­dos pénz­vál­tó alag­so­rá­hoz. Itt egy, köz­vet­le­nül a fal­nál elhe­lye­zett pán­cél­szek­rény hátul­ját a falon keresz­tül kivág­ták, majd abból közel 46 mil­lió forint­nyi eurót lop­tak el, miköz­ben más valu­ta a vágás köz­ben összeégett.

A fővá­ro­si rend­őrök 2023 júli­u­sá­ban elfog­ták a fér­fit, tár­sa­it tovább­ra is körözik.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit jelen­tős érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tönt és kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz a vádiratban.

Az ügy­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vár­ha­tó­an ma tart elő­ké­szí­tő ülést.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, ahogy az elkö­ve­tők betör­nek a tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ba, kife­szí­tik az ajtót, majd bemen­ve fel­kap­csol­ják a vil­lanyt, az egyik masz­kot húz. A fel­vé­tel az ezt köve­tő moz­gá­suk­ból is mutat részletet.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­lén készí­tett fény­ké­pe­ken az elöl­ről sér­tet­len, a hátul­ján fel­tört pán­cél­szek­rény, a falba fúrt lyu­kak, illet­ve meg­égett bank­je­gyek láthatók.