Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Falubeli ismerősét erőszakolta meg a hetvenes éveiben járó férfi – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a het­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a nőis­me­rő­se kiszol­gál­ta­tott álla­po­tát kihasz­nál­va köve­tett el a sérel­mé­re súlyos nemi erkölcs elle­ni bűn­cse­lek­ményt.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, erő­sza­kos sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény miatt már koráb­ban elítélt férfi régebb óta ismer­te a vele azo­nos köz­ség­ben lakó sér­tet­tet, aki­nek alkal­man­ként a ház körü­li teen­dők ellá­tás­ban is segí­tett.

A moz­gás­szer­vi meg­be­te­ge­dés­ben szen­ve­dő asszony hosszabb ideje lakott egye­dül. Az ittas álla­pot­ban lévő vád­lott a sér­tett körül­mé­nye­it ismer­ve 2023 janu­ár­já­ban meg­je­lent az asszony házá­ban, ahol a kiszol­gál­ta­tott álla­po­tát kihasz­nál­va erő­sza­kot alkal­maz­va sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a sér­tet­ten.

Az asszony az álla­po­tá­hoz mér­ten igye­ke­zett véde­kez­ni, és ennek során sike­rült lelök­nie magá­ról a fér­fit, majd az utca­fron­ti abla­kot kinyit­va segít­sé­gért kiál­tott, ami­től a vád­lott meg­ijedt és elme­ne­kült a hely­szín­ről. A sér­tett a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az asszony a tör­tén­tek­ről más­nap beszá­molt a lányá­nak, aki hala­dék­ta­la­nul érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A nyo­mo­zók a fér­fit nyom­ban elfog­ták, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.