Főoldal » Archív » Falubelijét rabolta ki - letartóztatásba került

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy negy­ven­hét éves Nóg­rád megyei férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, aki fényes nap­pal leütöt­te falu­be­li­jét és elvet­te a mobiltelefonját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2020. május 5-én, 12 óra 50 perc­kor azzal a szán­dék­kal, hogy az ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­től a bir­to­ká­ban lévő érté­ke­it elve­gye, a tele­pü­lé­sen talál­ha­tó élel­mi­szer­bolt­tól követ­ni kezdte.

Ami­kor egy csen­des utcá­ban utol­ér­te, hátul­ról várat­la­nul ököl­lel tar­kón ütöt­te, ami­től a sér­tett meg­szé­dült és az útmen­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhant. A gya­nú­sí­tott ekkor a sér­tett nad­rág­já­nak jobb hátsó zse­bé­ből elvet­te annak mobil­te­le­fon­ját, majd meg­pró­bál­ta elven­ni a másik zse­bé­ben lévő pénz­tár­cá­ját is, azon­ban a sér­tett segít­sé­gért kiál­tott, és erő­sen fogta, nem enged­te el a tár­cá­ját, ezért a gya­nú­sí­tott kere­ket oldott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az 57 éves sér­tett könnyebb, zúzott sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­tét a tör­vény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben elrendelte.