Főoldal » Hírek » Falusi portákat fosztogatott a két fiatal - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vár Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két huszon­éves Kapos­vár kör­nyé­ki fia­tal­lal szem­ben, akik falu­si csa­lá­di házak fel­tö­ré­sé­re specializálódtak.

A fia­ta­labb férfi 2021 ápri­li­sá­ban egy fel­újí­tás alatt álló magyar­atá­di házat tört fel úgy, hogy a rácsos ajtót, majd a bejá­ra­ti ajtót kife­szí­tet­te, és a ház­ból külön­bö­ző hasz­ná­la­ti tár­gya­kat – így agg­re­gá­tort, motor­fű­részt és sarok­csi­szo­lót – lopott el közel 150.000 forint értékben.

A férfi a követ­ke­ző hely­szín­re már bün­te­tett elő­éle­tű tár­sát is magá­val vitte. A két vád­lott ekkor egy göl­lei csa­lá­di házba men­tek be, ahol a főépü­le­tet és a mel­lék­épü­le­tet is fel­tör­ték, majd onnan min­den moz­dít­ha­tó érté­ket maguk­kal vit­tek, így több mint 100.000 forint érték­ben lop­tak el fagyasz­tott húso­kat, de meg­lo­va­sí­tot­tak egy robo­gót, külön­bö­ző szer­szá­mo­kat és éksze­re­ket is. A vád­lot­tak a sér­tett távol­lé­té­ben olyan zavar­ta­la­nul tud­tak tevé­keny­ked­ni, hogy még az udva­ron álló gép­ko­csi kata­li­zá­to­rát is kisze­rel­ték. A két férfi több mint 600.000 forint kárt okozott.

A lopott dol­gok nagy részét a vád­lot­tak igye­kez­tek minél gyor­sab­ban pénz­zé tenni, így a lead­ha­tó fém­tár­gya­kat valót­lan véte­li jegyet fel­hasz­nál­va egy fém­át­ve­vő tele­pen adták el, míg a fia­ta­labb férfi az agg­re­gá­tort isme­rő­si köré­ben érté­ke­sí­tet­te, ezt azon­ban a kapos­vá­ri rend­őrök később lefog­lal­ták és a sér­tett­nek visszaadták.

A nyo­mo­zók máso­dik betö­rés után rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tő­ket, akik­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fotó­kat a kapos­vá­ri rend­őrök készí­tet­ték a hely­szí­ni szem­lék során.