Főoldal » Hírek » Fának ütközött a menekülő embercsempész - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 21 éves szerb ember­csem­pész ellen, aki a rend­őrök elől mene­kül­ve fának ütközött.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 21 éves szerb ember­csem­pész 2021 szep­tem­be­ré­ben a szerb határ köze­lé­ből szál­lí­tott 32 szír, egyip­to­mi sze­mélyt - akik közül 5 gyer­mek­ko­rú volt - Auszt­ria irá­nyá­ba, zárt, ablak­ta­lan rak­te­rű kis­te­her­au­tó­ban az M1-es autó­pá­lyán. Győr tér­sé­gé­ben a rend­őrök meg­pró­bál­ták ellen­őriz­ni, aki azon­ban a rend­őri jel­zés­re nem állt meg, hanem a kihaj­tó­nál elhagy­ta az autó­pá­lyát, és meg­pró­bált elme­ne­kül­ni. A vád­lott az őt üldö­ző rend­őrök elől egy Győr mel­let­ti tele­pü­lé­sen pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban egy kanyar­nál lesod­ró­dott az útról és a drót­ke­rí­tést átsza­kít­va fron­tá­li­san egy fának ütkö­zött. A ter­helt még ezután is futva pró­bált elme­ne­kül­ni a hely­szín­ről, de a rend­őrök elfogták.

A bal­eset­ben négy sze­mély súlyos, csont­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hét sze­mély könnyen sérült és továb­bi hat sze­mélyt pedig a hely­szí­nen lát­tak el a mentősök.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen az ügyész­ség sanyar­ga­tás­sal elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa  miatt emelt vádat. Vele szem­ben tizen­há­rom évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.