Főoldal » Hírek » Fának ütközött az ittas sofőr- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki 2021. május 23-án haj­nal­ban Tar­ján és Gyer­mely között itta­sá­ga okán a jár­mű­vet nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te, ezért lehaj­tott az úttest jobb szé­lén lévő füves part­ol­dal­ra és a gép­ko­csi­val egy fának ütkö­zött, ezt köve­tő­en az utasa a bal­eset követ­kez­té­ben elha­lá­lo­zott.

A férfi 2021. május 23-án haj­nal 2 óra körü­li idő­ben Tar­ján és Gyer­mely között ittas álla­pot­ban vezet­te a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­jár­mű­vet, mel­let­te uta­zott a sér­tett is. A gya­nú­sí­tott Tar­ján tele­pü­lést elhagy­va egy jobb­ra ívelő kanyar­ban itta­sá­ga okán a jár­mű­vet nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en vezet­te, ezért lehaj­tott az úttest jobb szé­lén lévő füves part­ol­dal­ra és a gép­ko­csi­val egy fának ütkö­zött. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott újra­in­dí­tot­ta a gép­jár­mű­vet és tovább­haj­tott Gyer­mely irá­nyá­ba, útköz­ben utasa rosszul lett, emi­att a gya­nú­sí­tott fél­re­állt a gép­jár­mű­vel, érte­sí­tet­te a men­tő­ket, meg­pró­bál­ta újra­élesz­te­ni a sér­tet­tet, aki azon­ban olyan súlyos, élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szen­ve­dett el, hogy haj­nal 3 óra körü­li idő­ben éle­tét vesz­tet­te.

A Tata­bá­nyai Rend­őr­ka­pi­tány­ság Köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti Osz­tá­lyá­nak nyo­mo­zói halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett köz­úti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miatt hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként az elkö­ve­tőt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát 2021. május 25-én egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, tekin­tet­tel arra, hogy vele szem­ben fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né.