Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fázisceruzával rabolt – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves férfi ellen, aki fázis­ce­ru­zá­val támad­ta meg isme­rő­sét annak lakásán.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. júni­us 21-én, a sal­gó­tar­já­ni autó­busz pálya­ud­va­ron beszél­ge­tés­be ele­gye­dett ittas isme­rő­sé­vel, aki­vel ezután közö­sen is ita­loz­tak. A sér­tett meg­hí­vá­sá­ra fel­men­tek annak laká­sá­ra, és amíg ven­dég­lá­tó­ja a mos­dó­ban volt, a vád­lott magá­hoz vett egy feszült­ség­ke­re­ső fázis­ce­ru­zát, ami­vel meg­tá­mad­ta a vissza­té­rő fér­fit, meg­szúr­ta a mell­ka­sán, a hátán és a vál­lán. A sér­tett kime­ne­kült a lakás­ból, a vád­lott pedig magá­hoz vette áldo­za­ta autó­já­nak indí­tó­kul­csa­it és a jár­mű­vel elhaj­tott. Sal­gó­tar­ján­ban fel­vet­te utas­ként egy barát­ját, majd nem sok­kal később Vizs­lá­son a rend­őrök intéz­ked­tek vele szemben.

A vád­lott ezt meg­elő­ző­en is köve­tett el bűncselekményeket. 

A férfi 2022 őszén ven­dé­gül látta roko­na­it, majd ami­kor ők a lakás egy másik helyi­sé­gé­ben tar­tóz­kod­tak, egyi­kő­jük pénz­tár­cá­ját a benne talál­ha­tó 60.000 forint kész­pénz­zel együtt magá­hoz vette és távozott.

Az elkö­ve­tő 2023. május 21-én egy isme­rő­se uta­sa­ként autó­zott Sal­gó­tar­ján­ban. Ami­kor isme­rő­se betért egy ben­zin­kút­ra, majd bement annak üzle­té­be, a vád­lott átült a veze­tő­ülés­be, a gép­ko­csit a benne hagyott kulccsal bein­dí­tot­ta és elhaj­tott. Az autót az inter­ne­ten eladás­ra hir­det­te meg, majd még aznap jelent­ke­zett egy vevő, aki nem tudott róla, hogy a jármű bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel került az „eladó­hoz”, és azt meg­vá­sá­rol­ta 100.000 forintért.

A fen­ti­ek­re tekin­tet­tel az ügyész­ség rab­lás, lopás, és – mivel utol­só cse­lek­mé­nyét drog hatá­sa alatt követ­te el – bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat a férfi ellen. Arra az eset­re, ha az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, vele szem­ben 7 év bör­tön­bün­te­tés, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás, 2 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, vala­mint vagyon­el­kob­zás a mér­té­kes indítvány.

A férfi a bíró­ság dön­té­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja, az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A fotót a rend­őr­ség készí­tet­te a fázisceruzáról.