Főoldal » Hírek » Fedezet nélküli kártyákkal bankoltak- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és pénz­mo­sás miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik 2018 júni­u­sá­ban – kihasz­nál­va a fede­zet ellen­őr­zés nél­kü­li tranz­ak­ció lehe­tő­sé­gét - több alka­lom­mal az egyi­kük hasz­ná­la­tá­ban lévő mobil banki ter­mi­ná­lon úgy végez­tek átuta­lá­so­kat, hogy azo­kat tény­le­ges érté­ke­sí­tés vagy szol­gál­ta­tás nem ala­poz­ta meg, vala­mint a bank­kár­tyá­kon meg­fe­le­lő  fede­zet sem állt ren­del­ke­zés­re. Első alka­lom­mal 43 mil­lió forint­hoz jutot­tak, későb­bi pró­bál­ko­zá­sa­i­kat azon­ban a ban­kok elutasították.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi egy Kecs­ke­mét kör­nyé­ki cég ügy­ve­ze­tő­je­ként a sér­tett bank­kal kötött szer­ző­dés alap­ján bank­kár­tya ter­mi­nált üze­mel­te­tett. A férfi a bank­kár­tya pénz­for­ga­lom hiá­nyos­sá­ga­it kihasz­nál­va az álta­la üze­mel­te­tett banki ter­mi­ná­lon 2018 május végén elő­ször szán­dé­ko­san egy kis össze­gű, 2 eurós fedezet-ellenőrzési tranz­ak­ci­ót indí­tott az egyik vád­lott tár­sá­val, majd nem sok­kal később egy 45 ezer eurós és egy 90 ezer eurós ter­he­lést is kez­de­mé­nyez­tek. A nagy össze­gű ter­he­lé­sek mögött valós érté­ke­sí­tés vagy szol­gál­ta­tás nem volt, ráadá­sul a vád­lott társ bank­kár­tyá­hoz tar­to­zó szám­lá­ján fede­zet sem volt. A nagy össze­gű off­line, fede­zet ellen­őr­zés nél­kü­li ügy­le­tek során a bank­kár­tyát kibo­csá­tó bank téves jel­zé­se alap­ján a ter­mi­nált fenn­tar­tó bank a mint­egy 43 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­get kifi­zet­te az elfo­ga­dói háló­za­tá­ba tar­to­zó vád­lot­ti cég részé­re. A sér­tett bank kára nem térült meg.

A vád­lot­tak néhány hét eltel­té­vel egy isme­ret­len körül­mé­nyek között hoz­zá­juk került ukrán bank­kár­tyá­val a bir­to­kos tudta nél­kül hason­ló, fedezet-ellenőrzés nél­kü­li ter­he­lést kez­de­mé­nyez­tek a cég­ve­ze­tő­nél lévő banki ter­mi­ná­lon. A 600 ezer és 500 ezer euro össze­gű ügy­le­tek ellen­őr­zé­se során azon­ban kide­rült a vissza­élés, a bank az uta­lást leál­lí­tot­ta és a több mint 363 mil­lió forint kifi­ze­té­se nem tör­tént meg.

Har­ma­dik tár­suk­nak ami­att kell felel­nie, mert a bank­szám­lá­já­ra a cég­ve­ze­tő vád­lott társa által átutalt, bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó össze­get tovább­utal­ta illet­ve rész­ben kész­pénz­ben felvette.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek szá­mí­tó cég­ve­ze­tő vád­lot­tat és tár­sát infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel, míg har­ma­dik tár­su­kat pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A cég­ve­ze­tő férfi a bűn­cse­lek­ményt két fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért elíté­lé­se ese­tén azok utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell ren­del­ni. Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.