Főoldal » Hírek » Fegyház vár a pizzafutár autót elkötő fiatalra - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség 2 év 10 hónap fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta egy 26 éves fér­fi­vel szem­ben, aki egy járó motor­ral őri­zet­le­nül hagyott gép­ko­csit kötött el 2021 decemberében.

A vád sze­rint a férfi 2021. decem­ber 10-én, este, Pász­tó bel­vá­ro­sá­ban egy étte­rem előtt ész­re­vet­te, hogy a ven­dég­lő étel­szál­lí­tó autó­ja járó motor­ral par­kol. Bepat­tant a gép­ko­csi­ba és Mát­ra­sző­lős­re haj­tott vele, ahol a jár­mű­vet az utcán hagyta.

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le miatt emelt vádat a novem­ber­ben fel­té­te­le­sen sza­ba­dult férfi ellen, és mivel több­szö­rös vissza­eső, fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott beis­me­ré­se ese­té­re az ügyész­ség mér­té­kes indít­vány­ként 2 év 10 hó fegy­ház­bün­te­tést jelölt meg tudo­má­sul vehe­tő szankcióként.

A vád­lott egyéb­ként más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van, a kény­szer­in­téz­ke­dést a nyo­mo­zá­si bíró leg­utóbb épp az elmúlt héten hosszab­bí­tot­ta meg ügyé­szi indítványra.

A férfi ügyé­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság hoz ítéletet.

A letar­tóz­ta­tás­ról az aláb­bi köz­le­mé­nyünk­ben szá­mol­tunk be: https://ugyeszseg.hu/letartoztattak-az-ujra-a-nagymamajara-tamado-ferfit-a-nograd-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/