Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fegyházba kerülhet a sorozatcsaló – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy éve­ken át tartó csa­lás­so­ro­zat miatt vádat emelt egy 69 éves férfi és 48 éves volt fele­sé­ge ellen.

A vád­irat sze­rint a 69 éves férfi régeb­ben író­ként és újság­író­ként dol­go­zott, majd csa­lá­sok miatt több­ször is elítél­ték.  2019-ben is csa­lás miatt állt bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt. Ennek elle­né­re olyan hamis hir­de­tést adott fel, ami sze­rint a cégé­hez keres befek­te­tő­ket. Az inter­ne­tes hir­de­tés­re jelent­ke­ző egyik sér­tet­től hosszabb időn keresz­tül, külön­bö­ző hamis indo­kok­ra hivat­ko­zás­sal több, mint 6 mil­lió forin­tot csalt ki.

A férfi ezután 2020 feb­ru­ár­já­tól - magát könyv­ki­adó­ként bemu­tat­va - nyolc külön­bö­ző vadász­tár­sa­sá­got kere­sett fel. Elhi­tet­te velük, hogy a kiad­vá­nya­i­ban nép­sze­rű­sí­te­ni fogja a bemu­tat­ko­zó tár­sa­sá­go­kat. Ennek fejé­ben 90-180.000.- forint közöt­ti össze­ge­ket kért el a vadá­szok­tól, amit azon­ban min­dig a saját cél­ja­i­ra fordított.

A vád­lott 48 éves volt fele­sé­ge tudott arról, hogy a férje szél­há­mos, ennek elle­né­re több alka­lom­mal fel­vet­te a bűnös pénzt a férfi bankszámlájáról.

A fér­fit az ügyész­ség jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal, kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás­sal, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val, míg volt fele­sé­gét pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben - beis­me­rés ese­tén - 6 év 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés, 8 év fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, míg tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság fog dönteni.