Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetésre ítélték az újbudai nyaklánckitépőt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat egy erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett 34 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő idén ápri­lis­ban egy újbu­dai tár­sas­ház­ban rabolt arany éksze­re­ket egy 87 éves asszony­tól, ami­ket per­cek­kel később egy köze­li zálog­ház­ban érté­ke­sí­tett. A bíró­ság 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 34 éves fér­fi­val szem­ben idős­ko­rú - ezál­tal a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes - sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. ápri­lis 26-án nap­pal a XI. kerü­let­ben, a Fehér­vá­ri út – Bocs­kai út keresz­te­ző­dé­sé­nél lévő vil­la­mos­meg­ál­ló­ban figyelt fel a haza­fe­lé tartó, nehéz­ke­sen mozgó, bot­tal járó 87 éves asszony­ra, akit köve­tett. A tár­sas­ház­hoz érve, a sér­tett belé­pett a lép­cső­ház­ba, a férfi pedig a nyi­tott bejá­ra­ti ajtón keresz­tül utána ment. Ami­kor az idős asszony meg­for­dult, a vád­lott rátá­madt, egy hir­te­len moz­du­lat­tal kitép­te a sér­tett nya­ká­ban lévő kettő darab arany nyak­lán­cot. Ahogy a férfi meg­rán­tot­ta a nyak­lán­co­kat, a sér­tett a föld­re zuhant, és beütöt­te a vál­lát, amely­nek követ­kez­té­ben könnyeb­ben sérült. Az elkö­ve­tő ezután a föl­dön fekvő sér­tet­tet hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a hely­szín­ről, majd pár perc­cel később az éksze­re­ket bevit­te egy köze­li zálog­ház­ba, ami­kért csak­nem 80.000 forin­tot kapott.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en, rab­lás minő­sí­tett bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és ezért őt, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig fenntartotta.

Az íté­let nem jog­erős. Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/kitepte-idos-aldozata-nyaklancat-egy-ferfi-rendorsegi-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/egy-nap-alatt-elfogtak-a-nyaklanckitepot