Főoldal » Archív » Fegyházbüntetést kaphat a besurranó szesztolvaj

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy ebesi étte­rem­be besur­ran­va sze­szes italt és egyéb vagyon­tár­gya­kat tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott 2018. janu­ár köze­pén az éjje­li órák­ban a nyit­va hagyott ajtón keresz­tül bement egy Ebe­sen lévő étte­rem­be, és ott magá­hoz vett öt üveg már­kás sze­szes italt. A vád­lott ezután az étte­rem pénz­tár­gé­pé­ből kivett mint­egy 26.000,-Ft kész­pénzt, majd két ita­los üve­get össze­tört, és sze­szes ital­lal leön­töt­te a pénz­tár­gé­pet, ami meg­hi­bá­so­dott. A vád­lott a hely­szín­ről emel­lett eltu­laj­do­ní­tot­ta az étte­rem ügy­ve­ze­tő­jé­nek lap­top­ját és egy mikrofonkészletet.

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel mint­egy 273.000,-Ft lopási- és több mint 10.000,-Ft ron­gá­lá­si kárt oko­zott. A lopá­si kár nagy része meg­té­rült, mivel a vád­lott a lap­to­pot és mik­ro­fon­kész­le­tet útköz­ben eldob­ta, majd azo­kat a ható­ság vissza­ad­ta a sértetteknek.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső, cse­lek­mé­nyét rész­ben beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá kérte, hogy a bíró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.