Főoldal » Hírek » Fegyőröket fenyegetett és bántalmazott egy fogvatartott a kecskeméti börtönben - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen. Az elkö­ve­tő 2019 augusz­tu­sá­ban, a kecs­ke­mé­ti bör­tön­ben egy fegy­őrt élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­ge­tett és arcon köpött, majd néhány hónap múlva egy másik fegy­őrt két­szer arcon ütött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott ember­ölés bűn­tet­te miatt indult bűn­ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban volt a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­zet­ben. 2019. augusz­tus 12-én, dél­után, az egyik fegy­őr ruhá­zat­át­vizs­gá­lást vég­zett rajta, ami­kor a férfi meg­fe­nye­get­te azzal, hogy „meg­öl­lek kutya, meg­vesz­lek”, majd a sér­tet­tet arcon köpte. A sér­tett a fenye­ge­tés miatt nem kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét.

Néhány hónap múlva, 2020. feb­ru­ár 15-én, dél­után, a kör­let­fel­ügye­lő kinyi­tot­ta a zárka ajta­ját és több­ször fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy a hagy­ja el a zár­kát. Az elkö­ve­tő a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, hanem a sér­tett felé rohant és egy­szer arcon ütöt­te. A továb­bi tett­le­ges­ség elke­rü­lé­se érde­ké­ben a többi rab eltá­vo­lí­tot­ta a vád­lot­tat a sér­tett köze­lé­ből, majd a sér­tett és egy másik fegy­őr meg­bi­lin­csel­ték. A férfi a fejét több­ször a fal­hoz ütöt­te, ezért a sér­tett fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja abba. A vád­lott azon­ban hir­te­len hát­ra­csap­ta a fejét, ami­vel meg­ütöt­te a sér­tett arcát. A sér­tett fegy­őr 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és kérte a táma­dó meg­bün­te­té­sét.

Az elkö­ve­tés­kor bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tén kívül becsü­let­sér­tés és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.