Főoldal » Archív » Fegyverarzenál és orvvadászat Zalában

Két hat­va­nas éve­i­ben járó zala­eger­sze­gi férfi 2012. decem­ber 12-én a Kiskutas-Bekeháza erdő­ré­szen kilőtt, majd meg­kí­sé­relt eltu­laj­do­ní­ta­ni egy 20 kg súlyú, 100.000 Ft érté­kű őzsu­tát. A lövést ész­le­lő vadőr és az álta­la érte­sí­tett rend­őr­jár­őr a mene­kül­ni pró­bá­ló elkö­ve­tő­ket elfog­ták, az elrej­tett őz tete­mét meg­ta­lál­ták. Az egyik férfi laká­sán meg­tar­tott ház­ku­ta­tás során a rend­őr­ség három vadász­pus­kát, egy sport­pisz­tolyt, egy hang­tom­pí­tót, 53 db külön­bö­ző kali­be­rű pisztoly- és gép­pisz­toly­töl­tényt, vala­mint 186 db sport-vadásztöltényt fog­lalt le. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bün­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­ak ellen a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 03 18