Főoldal » Archív » Fegyvereket és lőszert tartottak engedély nélkül

 A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 53 éves férfi és 27 éves fia elő­ze­tes letartóztatását.

 A Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság lakos­sá­gi beje­len­tés alap­ján tar­tott ház­ku­ta­tást 2016. októ­ber 26-án a gya­nú­sí­tot­tak cere­di ingat­la­na­i­ban, amely során nagy mennyi­sé­gű, isme­ret­len módon meg­szer­zett fegy­vert és lőszert, továb­bá fegy­ver­al­kat­ré­sze­ket talált és fog­lalt le.

Az egyik ingat­lan terü­le­tén négy marok­lő­fegy­vert, hat pus­kát, és 367 külön­bö­ző kali­be­rű lőszert, a másik helyen, egy tanyán nyolc golyós pus­kát, egy könny­fa­kasz­tó kézi­grá­ná­tot, egy füst­jel­ző gyer­tyát vala­mint több mint 600 lőszert, 62 löve­dék­ma­got, kézi készí­té­sű hang­tom­pí­tó­kat és kara­bély töl­tény­tá­ra­kat fog­lalt le a rendőrség.

Az elő­ze­tes szak­vé­le­mény alap­ján a lefog­lalt fegy­ve­rek és töl­té­nyek közül több is lőfegy­ver­nek illet­ve lőszer­nek minő­sül, melyek meg­szer­zé­se, tar­tá­sa enge­dély­kö­te­les, de fegy­ver­tar­tá­si enge­déllyel a gya­nú­sí­tot­tak nem rendelkeztek.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva – a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek vagy meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re tekin­tet­tel – egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.