Főoldal » Hírek » Fegyveres garázdaság bűntette miatt végrehajtandó börtönbüntetést indítványoz az ügyészség - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a fegy­ve­res garáz­da­ság bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben benyúj­tott vád­ira­tá­ban bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik erő­sza­ko­san ren­dez­ték nézet­el­té­ré­sü­ket isme­rő­se­ik­kel szem­ben.

A vád­irat sze­rint két férfi 2019. május 23-án, 22 óra körül, egy tata­bá­nyai tár­sas­ház  lép­cső­há­zá­hoz men­tek azért, hogy egy isme­rő­sük­kel szem­be­ni nézet­el­té­ré­sü­ket ren­dez­zék. A lép­cső­ház előtt a két férfi közül az egyik elő­vet­te gáz-riasztó fegy­ve­rét és azzal leg­alább három lövést adott le a nézet­el­té­rés­sel érin­tett férfi és egy másik férfi irá­nyá­ba. Az egyik vét­len férfi futva mene­kült, míg a lövést leadó férfi utána sza­ladt.

Ezalatt a másik elkö­ve­tő egy sep­rű­nyél­lel támadt a hely­szí­nen maradt sér­tett­re, őt az arcán meg­ütöt­te, emi­att a sep­rű­nyél eltö­rött. A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

A tata­bá­nyai rend­őrök nyo­mo­zá­sát köve­tő­en az ügyész­ség a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság mind­két vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, a gáz-riasztó fegy­vert koboz­za el.