Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fegyveres garázdát tettek harcképtelenné a budaörsi rendőrök – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki fel­fegy­ver­kez­ve, golyó­ál­ló mel­lény­ben járta Buda­örs utcá­it, amíg a rend­őrök elfogták.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. decem­ber 4-én, buda­ör­si lakó­he­lyén kábí­tó­szert fogyasz­tott. Ezt köve­tő­en kiment laká­sá­nak erké­lyé­re ahol vonyí­ta­ni kez­dett, majd egy gáz- és riasz­tó fegy­ver­rel több lövést leadott. Ezután fel­vett egy golyó­ál­ló mel­lényt, magá­hoz vett egy kar­dot és a már hasz­nált fegy­vert, majd gya­lo­go­san elin­dult a buda­ör­si utcákon. 

A vád­lot­tat a buda­ör­si rend­őrök meg­pró­bál­ták ellen­őriz­ni, de a fel­szó­lí­tá­suk­ra zavar­tan rea­gált és a fegy­ve­re irá­nyá­ba nyúlt. Ekkor az intéz­ke­dő rend­őr figyel­mez­te­tő lövést adott le, majd gáz­spray és testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val elfog­ta a férfit.

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A képe­ken az elkö­ve­tő­től lefog­lalt fegy­ver, töl­té­nyek és kard látható.