Főoldal » Hírek » Fegyveres postarabló ellen emeltek vádat Kecskeméten-a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 május 21-én Sze­ge­den egy enge­dély nél­kül tar­tott pisz­tollyal fel­fegy­ver­kez­ve akart kira­bol­ni egy pos­tát, majd két nap­pal később egy virág­bol­tot rabolt ki.

A vád­irat sze­rint a jogász vég­zett­sé­gű sze­ge­di vád­lott alko­hol­prob­lé­mák­kal küz­dött, ami miatt pszi­chi­át­ri­án is kezel­ték. A gyógy­sze­re­it azon­ban nem szed­te és az ita­lo­zá­sa miatt a házas­sá­ga meg­rom­lott és 2020 már­ci­u­sá­ban a mun­ka­he­lyé­ről is elbo­csá­tot­ták.

Miu­tán a tar­ta­lé­ka­it fel­él­te, a férfi két­ség­be­esé­sé­ben úgy dön­tött, hogy rab­lás­sal sze­rez pénzt. Az ott­ho­ná­ban enge­dély nél­kül tar­tott egy pisz­tolyt, amit 2021. május 21-én dél­előtt magá­hoz vett és nap­szem­üve­get, száj­masz­kot visel­ve meg­je­lent egy sze­ge­di pos­tán. Ügy­fél nem volt a pos­tán, három alkal­ma­zott volt bent, ami­kor a vád­lott belé­pett. A vád­lott oda­lé­pett az egyik ügy­fél­ab­lak­hoz, a pisz­tolyt rásze­gez­te a pos­tás hölgy­re és pénzt köve­telt.

Miköz­ben a sér­tett a pén­zes fiók kinyi­tá­sá­ra készült, a vád­lott ellé­pett az ügy­fél­ab­lak­tól és elné­zett a bejá­ra­ti ajtó felé, hogy ellen­őriz­ze, nem érkezik-e ügy­fél a hiva­tal­ba. A vád­lott figyel­mé­nek elte­re­lő­dé­sét kihasz­nál­va a pos­tás hölgy fel­állt és a kol­lé­ga­nő­i­vel együtt kiro­hant a hátsó ajtón az utcá­ra, ahol segít­sé­get kér­tek a járó­ke­lők­től. A vád­lott ezt látva zsák­mány nél­kül kiment, majd a kerék­pár­já­val haza­haj­tott.

A meg­hi­ú­sult rab­lás után két nap­pal a vád­lott száj­masz­kot visel­ve egy sze­ge­di virág­üz­let­be ment be, ahol a koráb­bi rab­lás­nál hasz­nált pisz­tolyt rásze­gez­te a pult mögött álló hölgy­re és fel­szó­lí­tot­ta, hogy adja át a bevé­telt. A sér­tett a pénz­tár­gép­ből 5 db 1.000 forin­tost adott át a vád­lott­nak és közöl­te, hogy több pénzt nem ad. Eköz­ben az üzlet hátsó részé­ben tar­tóz­ko­dó másik alkal­ma­zott fel­hív­ta a segély­hí­vót. Ezt a vád­lott is ész­re­vet­te és az 5.000 forint­tal elsi­e­tett a hely­szín­ről.

A rend­őrök a vád­lot­tat még aznap elfog­ták egy sörö­ző tera­szán, majd a laká­sán a rab­lá­sok­hoz hasz­nált fegy­vert és a pisz­toly­hoz tar­to­zó lősze­re­ket is lefog­lal­ták.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a pisz­tolyt és a lősze­re­ket is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék dönt.