Főoldal » Archív » Fegyveres rablás miatt emeltek vádat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy volt tagja ellen

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt azzal a Nem­zet­biz­ton­sá­gi Szak­szol­gá­lat hiva­tá­sos állo­má­nyá­ban szol­gá­la­tot tel­je­sí­tett fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint, tavaly augusz­tus­ban egy fővá­ro­si ben­zin­kú­ton fegy­vert fogott a kút­ke­ze­lő­re azért, hogy az álta­la tan­kolt üzem­anyag­gal fize­tés nél­kül távoz­has­son.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Fegy­ve­res rab­lás miatt emel­tek vádat a Nem­zet­biz­ton­sá­gi Szak­szol­gá­lat egy volt tagja ellen