Főoldal » Archív » Fegyveresen elkövetett rablás miatt vettek őrizetbe egy rendőrt

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság egyik kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán jár­őr­ként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr őrmes­tert fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. Civil társa jelen­leg szö­kés­ben van.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, az őrmes­ter 2015 ápri­li­sá­ban szol­gá­la­tá­val össze­füg­gés­ben ismer­ke­dett meg az akkor lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom alatt álló későb­bi tár­sá­val, aki­nek a kény­szer­in­téz­ke­dés­sel össze­füg­gés­ben több­ször jelent­kez­nie kel­lett a rend­őr­sé­gen. A két férfi ennek során bará­ti kap­cso­lat­ba került, majd rövi­de­sen elha­tá­roz­ták, hogy ket­ten együtt fegy­ve­res rab­lást követ­nek el.

A ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok alap­ján, 2015. júni­us 28. nap­ján az akkor szol­gá­la­ton kívü­li rend­őr őrmes­ter és bűn­tár­sa a haj­na­li órák­ban meg­je­lent egy buda­pes­ti XVI. kerü­le­ti ingat­lan­nál, ahol kez­det­ben hiva­ta­los eljá­rást szín­lel­ve „Rend­őr­ség” sza­vak­kal fel­szó­lí­tot­ták a lakás­ban tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet, hogy nyis­sa ki az ajtót. Ezután a csuk­lyát vise­lő táma­dók az ingat­lan bejá­ra­ti ajta­ját berúg­ták, a nőre ráfog­tak egy lőfegy­vert után­zó gáz-riasztópisztolyt és fel­szó­lí­tot­ták, hogy feküd­jön a föld­re. A már föl­dön fekvő nő keze­it ezután egy műanyag bilinccsel hát­ra­bi­lin­csel­ték. Miu­tán a sér­tett a pénzt és éksze­re­ket fel­szó­lí­tás elle­né­re sem adta át az elkö­ve­tők­nek, a két férfi a sér­tett tás­ká­já­ból mint­egy 3.500 forin­tot tulaj­do­ní­tott el, majd a nőt meg­bi­lin­csel­ve hagy­va elhagy­ták a helyszínt.

A buda­pes­ti nyo­mo­zó ügyé­szek a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sa­i­nak haté­kony köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elfog­ták, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki a rend­őr őrmes­tert, társa azon­ban még szö­kés­ben van. A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a rend­őr elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a mai napon dönt a bíróság.