Főoldal » Hírek » Fegyverrel fenyegetőzött a szórakozóhelyen – rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal egy kis­vá­ro­si ven­dég­lá­tó­he­lyen riasz­tó­pisz­tollyal hado­ná­szott a ven­dé­gek előtt, vala­mint egy kerék­pár­lo­pás­ban is közreműködött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. május 12. nap­ján, este fél tíz körül egy bár tera­szán elő­vett egy gáz riasz­tó­pisz­tolyt, azzal hado­ná­szott, majd leadott egy lövést, abból a cél­ból, hogy a jelen­lé­vő­ket meg­győz­ze annak való­di­sá­gá­ról és műkö­dő­ké­pes­sé­gé­ről. A szó­ra­ko­zó­hely ven­dé­gei közül ennek lát­tán töb­ben annyi­ra meg­ijed­tek, hogy a hely­szín­ről elmenekültek.

A fegy­ver nem tekint­he­tő lőfegy­ver­nek, az gáz-és riasz­tó­fegy­ver­nek minő­sül, azon­ban az méret­ará­nyos kivi­te­le­zé­se miatt kelt­he­ti éles lőfegy­ver lát­sza­tát, így az a köz­biz­ton­ság­ra külö­nö­sen veszé­lyes eszköz.

A vád­irat­ban emel­lett az ügyész­ség a férfi ter­hé­re rója azt is, hogy idén ápri­lis­ban - ugyan­eb­ben a megye­be­li kis­vá­ros­ban - egy lakó­ház beke­rí­tett udva­rá­ról egy 40.000 forint érté­kű kerék­pár ello­pá­sá­ban figye­lés­sel segí­tet­te nőis­me­rő­sét. Az oko­zott kár a bicik­li lefog­la­lá­sá­val és a sér­tett­nek tör­té­nő kiadá­sá­val megtérült.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit vissza­eső­ként, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel, míg a nőt lopás vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő és sza­bad­lá­bon véde­ke­ző társa bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni

A rend­őr­ség által készí­tett képek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-ez-nem-a-vadnyugat