Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Fegyverrel fenyegetve követelte a kábító hatású anyag vételárát-FOTÓKKAL - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség közleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a letar­tóz­ta­tott fér­fi­val szem­ben, aki az álta­la eladott kábí­tó hatá­sú anyag vétel­árá­nak meg­fi­ze­té­sét fegy­ver­rel fenye­get­ve követelte. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. már­ci­us 28-án, Komá­rom­ban 3,45 gramm kábí­tó hatá­sú anya­got adott át a sér­tett­nek, aki azon­ban a 10.000,- Ft össze­gű vétel­árat az anyag gyen­ge minő­sé­ge miatt nem fizet­te ki.

Az eladó 2020. ápri­lis 9-én, este, komá­ro­mi lakó­he­lyén fel­ke­res­te a sér­tet­tet, aki a háza elé kiment az utcá­ra. Az elkö­ve­tő a tar­to­zás kifi­ze­té­sét köve­tel­te, a sér­tett azon­ban ezt azzal hárí­tot­ta, hogy nincs pénze. A férfi azzal fenye­get­te meg sér­tet­tet, hogy ne mer­jen az utcá­ra menni, mert meg­ve­re­ti. A vita hevé­ben az elkö­ve­tő a kabát­já­ból elő­vet­te az enge­dély nél­kül tar­tott, lőfegy­ver­nek lát­szó gáz-és riasz­tó fegy­ve­rét, amely­nek csö­vét a tőle mint­egy 1,5-2 méter távol­ság­ra álló sér­tett fel­ső­tes­té­re sze­gez­te. Tőle ismé­tel­ten a tar­to­zá­sá­nak meg­adá­sát köve­tel­te, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy ellen­ke­ző eset­ben lelö­vi és meg­ve­re­ti. A fenye­ge­tett férfi meg­ijedt, a kéré­sé­re az elkö­ve­tő végül elrak­ta a gáz-és riasz­tó fegy­ve­rét, majd a sér­tett a rend­őr­ség érte­sí­té­sé­nek kilá­tás­ba helye­zé­sé­vel távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel férfit.

A komá­ro­mi rend­őrök az elkö­ve­tő lakó­he­lyén a gáz- riasz­tó­fegy­vert, és a hozzá tar­to­zó lősze­re­ket  lefoglalták.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a bíró­ság 2020. ápri­lis 12-én ren­del­te el.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 2 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá a lefog­lalt gáz- riasz­tó­fegy­vert  és a lősze­re­ket koboz­za el.