Főoldal » Hírek » Fegyverrel ment a családi viszályt lerendezni – fotókkal - Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. tava­szán, egy csa­lá­di konf­lik­tus során pisz­tollyal támadt sógorára.

A vád­irat sze­rint a sér­tett évek óta élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a vád­lott test­vé­ré­vel, melyet a vád­lott nem nézett jó szem­mel, és több alka­lom­mal is hely­te­le­ní­tett. Emi­att a két férfi között már a vád­be­li ese­mé­nye­ket meg­elő­ző­en is több­ször került sor vitá­ra, hara­gos üzenetváltásokra.

A vád­lott 2020. ápri­lis 10. nap­ján egy ilyen üze­net­vál­tást köve­tő­en magá­hoz vett egy álta­la évek­kel koráb­ban, egy hagya­ték­ban talált és ekkor a ható­ság­nak át nem adott pisz­tolyt, és azzal együtt bemá­szott a sér­tett házá­nak udva­rá­ra, ahol közöl­te vele, hogy „most legyen nagy­le­gény, kinyír­ja a csa­lád­ja előtt”. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett a házba mene­kült. A férfi egy lövést adott le a fegy­ver­rel, amely­nek löve­dé­ke a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti falba csa­pó­dott. Ezután a férfi eldob­ta a fegy­vert, és arra biz­tat­ta a sér­tet­tet, hogy jöj­jön ki, és ren­dez­zék le nézet­el­té­ré­sü­ket kéz­zel, azon­ban a dula­ko­dás köz­ben ismét fel­vet­te a pisz­tolyt, melyet végül a hely­szín­re érke­ző rend­őrök vet­tek el tőle.

A sér­tett zak­la­tás vét­sé­ge, illet­ve magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt a vád­lot­tal szem­ben magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fény­ké­pe­ket a rend­őr­ség készítette.