Főoldal » Archív » Fegyverrel próbált kirabolni egy patikát Budapesten – vádemelés

A most 43 éves férfi még nyolc évvel ezelőtt kísé­relt meg kira­bol­ni egy zug­lói gyógy­szer­tá­rat. Az ille­té­kes kerü­le­ti ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által kínált lehe­tő­sé­get kihasz­nál­va a ter­helt­tel egyez­sé­get kötött, majd az alap­ján nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2010. decem­ber 23. napja előtt kife­je­zet­ten abból a cél­ból vásá­rolt egy való­di­nak lát­szó játék pisz­tolyt, hogy azzal a későb­bi­ek­ben rab­lást köves­sen el. A férfi 2010. decem­ber 23-án, nap­pal bement a XIV. kerü­le­ti gyógy­szer­tár­ba, és a nyit­va tar­tás felől érdek­lő­dött, majd távo­zott. Nem sok­kal zárás előtt a vád­lott koráb­ban beszer­zett pisz­tollyal vissza­ment a patikába.

A vád­lott az egyik pénz­tár­hoz lépett, és kért egy doboz C-vitamint. Miköz­ben az alkal­ma­zott beütöt­te a ter­mék árát a pénz­tár­gép­be, a vád­lott elő­vet­te a való­di­nak lát­szó fegy­vert, azt fenye­ge­tő­en ráfog­ta a sér­tett­re, és a bevé­telt köve­tel­te. A sér­tett nem enge­del­mes­ke­dett, meg­nyom­ta a pánik gom­bot. Ezután meg­szó­lalt a szom­széd iro­dá­ban a tele­fon, ezért az alkal­ma­zott közöl­te a vád­lot­tal, hogy azt fel­ve­szi, majd így is tett, átment a szom­széd helyi­ség­be. Mialatt a sér­tett tele­fo­nált, a vád­lott pénz nél­kül, károm­kod­va elhagy­ta a gyógy­szer­tá­rat, az elkö­ve­tés­kor viselt egyes ruha­da­rab­ja­it – kabá­tot, sap­kát, kesz­tyűt – pedig a hely­szín köze­lé­ben hátrahagyta.

Az isme­ret­len tet­tes miatt fel­füg­gesz­tett nyo­mo­zás bizo­nyí­té­ka­it a rend­őrök idén újra meg­vizs­gál­ták, és az ekkor elvég­zett DNS vizs­gá­lat ered­ményt hozott, ugyan­is a hely­szí­nen hagyott tár­gyak­ról biz­to­sí­tott minta egye­zést álla­pí­tott meg egy a nyil­ván­tar­tás­ban sze­rep­lő férfi - a vád­lott - DNS-profiljával.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si kódex adta lehe­tő­sé­ge­ket kihasz­nál­va, a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő ter­helt­tel egyez­ség meg­kö­té­sét kez­de­mé­nyez­te. A ter­helt és a védő­je elfo­gad­ta a kerü­le­ti ügyész­ség által meg­ál­la­pí­tott fel­té­te­le­ket, mely sze­rint az ügyész­ség 6 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint 7 év köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát veszi tudo­má­sul, így az egyez­ség létrejött.

Ezen új eljá­rá­si sza­bály sze­rint, amennyi­ben a bíró­sá­gi elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott a fenti egyez­ség­gel egye­ző­en tovább­ra is beis­me­ri a bűnös­sé­gét, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, akkor a bíró­ság - miu­tán meg­vizs­gál­ta, hogy az egyez­ség jóvá­ha­gyá­sá­nak fel­té­te­lei fenn­áll­nak - az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, és azzal azo­nos tar­ta­lom­mal nyom­ban íté­le­tet hoz.