Főoldal » Hírek » Fegyverrel próbálták kirabolni - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást akart igény­be venni, ehe­lyett végül fegy­ver­rel pró­bál­ták kira­bol­ni. Egy 20 éves nőt és 18 éves barát­ját az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bíró­ság letar­tóz­tat­ta. Harma­dik tár­suk napok­kal később adta fel magát, mikor meg­tud­ta, hogy a rend­őrök kere­sik, vele szem­ben az ügyész­ség bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indítványt.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 20 éves nő egy inter­ne­tes olda­lon hir­de­tett sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sa­it, amire 2022. május 23-án jelent­ke­zett a későb­bi sér­tett. A nőt a 18 éves barát­ja és egy har­ma­dik tár­suk vitte a hely­szín­re, egy VI. kerü­le­ti apart­man­hoz. A nő fel­ment a férfi szo­bá­já­ba, ahol a vissza­já­ró kap­csán vita ala­kult ki közöt­tük. A nő erről tele­fo­non üzen­ve tájé­koz­tat­ta tár­sa­it, majd arra kérte a sér­tet­tet, hogy a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás előtt a vissza­já­ró­ért men­je­nek le a föld­szint­re, ahol a barát­nő­je várja. A föld­szin­ti ajtó­hoz érve, a sér­tett azon­ban meg­lát­ta a két fér­fit, ezért mene­kül­ni kez­dett. A nő ekkor a tás­ká­já­ból egy gáz­pisz­tolyt adott át a 18 éves barát­já­nak, majd a két férfi a sér­tet­tet üldö­ző­be vette. A lift­nél utol­ér­ték a fér­fit, a már záró­dó lift­aj­tót szét­fe­szí­tet­ték, majd beszáll­tak a sér­tett mellé a lift­be, ahol a 18 éves férfi elő­vet­te a gáz­pisz­tolyt, és azzal fenye­get­ve, tár­sá­val együtt pénzt köve­tel­tek a sér­tet­től. Ezután együtt vissza­men­tek a föld­szint­re, ahol már női tár­suk­kal együtt, tovább fenye­ge­tőz­tek. A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nyé­nek az apart­man­ház recep­ció­sá­nak köz­be­lé­pé­se vetett véget.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság rend­őrei a 20 éves nőt és 18 éves barát­ját még aznap elfog­ták, majd őket fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták. Har­ma­dik tár­suk­kal szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tot­tak ki, a férfi napok­kal később adta fel magát, mikor meg­tud­ta, hogy a rend­őrök kere­sik. Vele szem­ben az ügyész­ség bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, amely­nek kér­dé­sé­ről a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett páros letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. A gya­nú­sí­tot­tak sze­mé­lyi körül­mé­nyei, élet­vi­te­lük ked­ve­zőt­len, állan­dó tar­tóz­ko­dá­si helyük nincs, azt gyak­ran vál­toz­tat­ják, így elér­he­tő­sé­gük bizony­ta­lan, legá­lis jöve­de­lem­mel pedig nem ren­del­kez­nek. A ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlyú, a tör­vény 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni. A magas bün­te­té­si tétel­lel fenye­ge­tett­ség és a ter­hel­tek rend­kí­vül ked­ve­zőt­len egzisz­ten­ci­á­lis körül­mé­nyei miatt alap­pal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a ható­sá­gok szá­má­ra elér­he­tet­len­né vál­ná­nak. A kerü­le­ti ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint emel­lett a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye is reális.

A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A vég­zés nem végleges.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/legyott-helyett-rablas-a-budapesti-rendorok-24

A fel­vé­te­len a fegy­ver átadá­sa, és a sér­tett üldö­zé­se látható.