Főoldal » Archív » Fegyvert csempészett – letartóztatták

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a török fér­fi­nak, aki 2019. janu­ár 30-án négy marok­lő­fegy­vert hozott be enge­dély nél­kül az ország területére.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2019. janu­ár 30-án, haj­nal­ban, a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A férfi török rend­szá­mú, menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő autó­busz uta­sa­ként érke­zett. A jár­mű­vet a pénz­ügy­őrök átvizs­gál­ták és a gya­nú­sí­tott cso­mag­já­ban négy műkö­dő­ké­pes marok­lő­fegy­vert talál­tak. A gya­nú­sí­tott a lőfegy­ve­rek tar­tá­sá­ra, az ország­ba tör­té­nő beho­za­ta­lá­ra enge­déllyel nem rendelkezett.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li, az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekedhetne.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te, a vég­zés nem jogerős.