Főoldal » Hírek » Fegyvert tartott volt élettársa fejéhez – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az elkö­ve­tő volt élet­tár­sát bán­tal­maz­ta, gáz-riasztó fegy­vert tar­tott a fejé­hez lelö­vés­sel fenye­get­ve. Más­kor vide­ó­hí­vás­sal köz­ve­tí­tet­te, ami­kor a nő laká­sa beren­de­zé­si tár­gya­it fej­szé­vel megrongálta.

A vád­irat sze­rint a férfi élet­tár­si kap­cso­la­ta meg­szűnt, ezt nem tudta fel­dol­goz­ni, A férfi 2023 janu­ár­já­ban volt élet­tár­sá­nak hang­üze­ne­te­ket kül­dött, melyek­ben őt és édes­ap­ját meg­ölés­sel fenye­get­te. Az elkö­ve­tő a hónap végén, reg­gel meg­je­lent volt élet­tár­sa bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő házá­nál, majd szó­vál­tást köve­tő­en a hajá­nál fogva föld­re húzta, fején több­ször meg­ütöt­te, köröm­vá­gó olló­val pró­bál­ta szur­kál­ni, de a nő véde­ke­zett. A vád­lott ezután az autó­já­ból beho­zott egy gáz-riasztó fegy­vert, a nőt hajá­nál fogva ismét föld­re rán­tot­ta, bele­rú­gott, a fegy­vert fejé­hez szo­rít­va azzal fenye­get­te, hogy lelövi.

A bán­tal­ma­zás köz­ben a nő törés­sel járó sérü­lést  szenvedett.

A vád­lott 2023 már­ci­us ele­jén, reg­gel ismét elment az ingat­lan­hoz, de a sér­tett nem volt ott­hon. A férfi vide­ó­hí­vást kez­de­mé­nye­zett és azzal fenye­get­te a nőt, hogy végig néz­he­ti, amint a gép­ko­csi­já­val az édes­ap­ját elüti. A tele­fon­nal azt is köz­ve­tí­tet­te, hogy egy fej­szé­vel betör­te a ház bejá­ra­ti ajta­ját, amit tokos­tól besza­kít­va jutott be az épü­let­be. Az elkö­ve­tő a lakás­ban a fej­szé­vel össze­tör­te a gáz­sü­tőt, kana­pé­ágyat, kony­ha­bú­tort, LED tévét, szek­rényt, továb­bá meg­ron­gál­ta a lami­nált pad­lót és a kerá­mia pad­ló­bur­ko­la­tot is.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa elrendelésével.