Főoldal » Archív » Fejbe dobta a biztonsági őrt, mert nem tetszett neki, hogy értesíti a rendőröket

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki bosszú­ból bán­tal­ma­zott egy biz­ton­sá­gi őrt az egyik kapos­vá­ri üzletben.

A vád­lott 2020 janu­ár­já­ban az egyik kapos­vá­ri üzlet­ben vásá­rolt, ami­kor elha­tá­roz­ta, hogy az egyik ter­mék­kel fize­tés nél­kül fog távoz­ni, azon­ban az áru­ház biz­ton­sá­gi őre tet­ten érte. A vád­lott előbb erős­kö­dött, hogy a lopott árut kifi­ze­ti, de ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy arra már nincs lehe­tő­sé­ge, a biz­ton­sá­gi őr felé ütött, az ütés a sér­tettet nem talál­ta el.

Ekkor a vád­lott lát­szó­lag együtt­mű­kö­dő­vé vált, azon­ban ami­kor a biz­ton­sá­gi helyi­ség­ben a sér­tett tele­fo­non fel­hív­ta a rend­őr­sé­get, a férfi újra indu­lat­ba jött és a majd fél kilo­gram­mos műanyag palack­kal fejbe dobta. A sér­tett­nek könnyű sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban a sérü­lé­keny test­táj és a bán­tal­ma­zás módja miatt fenn­állt a súlyo­sabb sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis esé­lye­se is.

Az ügyész­ség a külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben – aki a leg­utób­bi hason­ló erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét 2017 augusz­tu­sá­ban töl­töt­te ki – bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.